söndag 18 april 2010

Vulkaner och illusionen om makt


Det farligaste med nutidens sofistikerade högteknologiska samhälle det skapat en sådan illusion av makt och kontroll. De flesta människor är väl övertygade om att vi tack vare vetenskapen och den tekniska utvecklingen i stort sett har fått kontroll över naturen, och att det materiella universumet är vårt för att manipulera som vi behagar. Nu räckte det alltså med en stillsam hostning från en vulkan för att ett av teknikens stora underverk, flygindustrin, skulle falla pladask.

Trots alla vetenskapliga framsteg och uppfinningar så är det inte mycket vi kan sätta emot när moder natur börjar röra på sig. Det bevisades inte minst av tsunamikatastrofen för några år sedan, en katastrof som intressant nog också orsakades av ett vulkanutbrott. Det är oerhörda krafter som släpps loss vid sådana här tillfällen, och det är logiskt att börja fundera över var dessa krafter kommer ifrån, vem det är som skapat dem och vem som kontrollerar dem. Det är också logiskt att ifrågasätta det meningsfulla i att försöka utmana och tävla med en sådan mäktig skapare. Varför slösa bort sin tid på en kamp som man bara kan förlora?

Det är inget fel på teknik och vetenskap i sig självt, problemet är hur de används. Den gudshängivne vet att alla beståndsdelar till de tekniska uppfinningarna kommer i från Gud, och använder därför allt i Guds tjänst. Materialisten anser att alla materiella element uppstått genom en odefinierbar slump, och att det står honom helt fritt att exploatera dem för hans egna syften. Den enda måttstock som gäller för en sådan materialist är den egna vinningen. Som förklaras nedan i den vediska skriften Srimad Bhagavatam så drivs materialisten helt och hållet av en falsk illusion om den egna identiteten, "jag är". "Jag är" härskaren och njutaren, "jag är" den som kontrollerar och exploaterar. Det är en övertygande illusion; de flesta av oss lider av den. Att det uppstår en viss intressekonflikt när alla är övertygade om att det egna falska egot äger företräde är lätt att föreställa sig, vare sig det leder till vardagsgräl eller till krig, det är också lätt att förstå varför det uppstått en sådan katastrofal rovdrift på naturen.

De gudshängivna har ett betydligt lättare liv eftersom de alla arbetar för samma mål: att glädja Herren. Den gudshängivne är nöjd när Herren är nöjd. De gudshängivna arbetar i förståelsen att alla andra levande varelser är andliga och därför måste respekteras och att de materiella tillgångarna är något som vi bara har till låns, inte något som vi äger.

----------------

De två falska föreställningarna nämligen "jag" och "mitt" förekommer hos två skilda grupper av människor. På det lägre stadiet är medvetandet om "mitt" mycket framträdande. Hos djuren kan man iaktta det falska medvetandet om "mitt. Hundar och katter brukar strida med varandra med den falska föreställningen om "mitt". I det lägre stadiet av människa är också denna falska föreställning mycket framträdande. Detta framgår av utsagor som "detta är min kropp", "detta är mitt hus", "detta är min familj", "detta är min samhällsklass", "detta är mitt land", "detta är min nation" osv. I ett högre stadium, kännetecknat av spekulativt tänkande, förvandlas denna falska föreställning om "mitt" till "jag är" eller "jag är allting" osv. Alla materiellt betingade människor besjälas av detta falska medvetande om "jag" och "mitt" i olika skiftningar.

...

Den falska föreställningen om att "jag är Gud" eller "jag är den Högste" är mycket farligare än den falska uppfattningen om "mitt". Skulle en levande varelse, som gör anspråk på att vara lika bra som Gud, kunna behärska den materiella naturen? Den dåraktige "jag"-anhängaren torde svara, att den levande varelsen kommer att göra detta någon gång i framtiden. Även om man godtar, att man någon gång i framtiden kommer att behärska den materiella naturen lika bra som den Högste Varelsen, varför förhåller det sig just nu på det viset , att man lyder under den materiella naturen? Enligt Bhagavad-gita kan man bli fri från den materiella naturens bojor genom att överlämna sig till den Högste Herren, men om man inte överlämnar sig kan man inte behärska den materiella naturen. Man bör sålunda överge sin falska uppfattning om "jag"genom att utöva gudshängiven tjänst och bli fast förankrad i transcendental kärlek till Gud. Man tjänar ingenting på att förneka Guds överhöghet, att Han är den som styr alla energier. Man bör istället var klart medveten om sin egen ställning, nämligen att man är Guds eviga tjänare.

AC Bhaktivedanta Swami: Innebördskommentar till Srimad Bhagavatam 2.9.3

Den levande varelsen försöker uppnå lycka och bli fri från upphovet till lidande, men eftersom de levande varelsernas olika kroppar är helt under den materiella naturens herravälde, blir alla deras planer i olika kroppar gäckade en efter en.

Eftersom materialisten är helt okunnig om hur den materiella naturens lagar påverkar honom som ett resultat av hans fruktbärande handlingar, gör han upp felaktiga planer för att njuta av kroppslig bekvämlighet i människolivet genom så kallad ekonomisk utveckling, fromma handlingar för befordran till de högre planetsystemen och på många andra sätt. I själva verket är han dock ett offer för återverkningarna av sina fruktbärande handlingar.

Herren befinner Sig i hjärtat hos var och en, och enligt ens önskningar tilldelas man av Herren olika slags kroppar, vilka är som maskiner. Den levande varelsen färdas i en sådan maskin genom universum, styrd av den materiella naturen och dess kvaliteter. Därmed är den levande varelsen inte alls fri att handla som han vill, utan är helt behärskad av den materiella naturen, vilken i sin tur står helt under den Högsta Personliga Gudens herravälde.

Så snart den levande varelsen faller offer för materiella begär att härska över den materiella naturen blir han underkastad den materiella naturen, vilken övervakas av den Högsta Själen. Följden av detta blir att man och om igen gör upp planer vilka blir omkullkastade, men i sin dårksp kan man inte inse orsken till dessa misslyckanden. Denna orsak förklaras klart och tydligt i Bhagavad-gita: eftersom man inte har överlämnat sig till Gudomens Högsta Personlighet, tvingas man agera under inflytandet av den materiella naturen och dess stränga lagar. Det enda sättet att bli fri från denna insnärjning är att överlämna sig till den Högste Herren. I människolivet måste den levande varelsen mottaga dessa instruktioner från den Högsta Personen, Krishna. "Gör inte upp några planer för att uppnå lycka och jaga bort lidandet. Ni kommer aldrig att lyckas. Överlämna er bara till Mig."

SB 7.13.30

Inga kommentarer: