söndag 20 april 2008

Halvgudarnas böner till Herren Krishna i moderlivet

.
Beskyddad av sin svärfar, Jarasandha, och med hjälp av sina demoniska vänner började Kamsa förtrycka medlemmarna i Yadu-dynastin. Därför lämnade Yadu-dynastins medlemmar sina hem och endast ett fåtal av dem stannade hos Kamsa och utgav sig för att vara hans vänner.


När Kamsa hade dödat sad-garbhas, Devakis sex söner, trädde Anantadeva in i Devakis moderliv och förflyttades till Rohinis moderliv genom Yogamayas manipulation, som utfördes på befallning av Gudomens Högsta Personlighet. Herren Själv, som snart skulle framträda som Devakis åttonde son, befallde Yogamaya att födas ur Yasodadevis moderliv. Eftersom Krishna och Hans kraft, Yogamaya, som broder och syster, är världen full av vaisnaver och saktas, och det finns sannerligen en viss grad av rivalitet mellan dem. Vaisnaver dyrkar den Högste Herren, medan saktas dyrkar Yogamaya i olika gestalter. Yogamaya följde befallningen från Gudomens Högsta Personlighet och flyttade Baladeva, Sankarsana, Devakis sjunde barn, från Devakis moderliv till Rohinis moderliv. Eftersom Sankarsana uppenbarar Sig i syfte att öka kärleken till Krishna, är Han känd som Baladeva. Man kan dra nytta av den lyckobringande styrka som emanerar från Honom och i kraft av denna bli Herrens hängivne, och därför kallas Han också Balabhadra.När Yogamaya hade flyttat över Devakis sjunde barn till Rohinis moderliv, framträdde Gudomens Högsta Personlighet i Vasudevas hjärta och förflyttade Sig Själv till Devakis hjärta. Eftersom Herren var närvarande i hennes hjärta, verkade det som hon strålade under graviditeten. När Kamsa såg denna strålglans blev han mycket ängslig, men han kunde inte skada Devaki på grund av deras släktskap. Således började han indirekt tänka på Krishna och blev fullkomligt Krishnamedveten.

Eftersom Herren var närvarande i Devakis moderliv, kom alla halvgudarna för att frambära sina böner till Honom. De sade, att Gudomens Högsta Personlighet för evigt är den Absoluta Sanningen. Andesjälen är viktigare än den grova kroppen, och Översjälen, Paramatma, är ännu viktigare än själen. Den Högsta Gudomen är fullständigt oberoende, och Hans inkarnationer är transcendentala. Halvgudarnas böner lovprisar och upphöjer de gudshängivna, och förklarar vidare vilket öde som väntar dem, som ytligt betraktar sig som befriade från den materiella naturens betingelser. En gudshängiven person är alltid trygg. När en gudshängiven till fullo överlämnar sig till Herrens lotusfötter blir han fullständigt befriad från den materiella tillvarons fruktan. Genom att förklara varför Gudomens Högsta Personlighet nedstiger, bekräftar halvgudarnas böner mycket tydligt Herrens uttalande i Bhagavad-gita (4.7):

yada yada hi dharmasya
glanir bhavati bharata
abhyutthanam adharmasya
tadatmanam srijamy aham

"Närhelst och varhelst religionsutövandet avtar, o Bharatas ättling, och irreligiositeten dominerar mer och mer - vid den tidpunkten stiger Jag ned."
De sex barnen som Kamsa dödade hade tidigare varit Maricis söner, men eftersom de hade förbannats av en brahmana var de tvungna att födas som sonsöner till Hiranykasipu. Så snart Devakis söner hade dödats skulle de återvända till sin ursprungliga position. (SB 10.2.4-5)

I detta sammanhang kan man fråga sig hur Gudomens Högsta Personlighet, som alltid är transcendentalt belägen, kunde träda in i Devakis moderliv, vilket tidigare hade beträtts av sex asuras, sad-garbhas. Srila Visvanatha Cakravarti Thakura ger följande svar.

Hela skapelsen, inklusive dess individuella delar, är en utvidgning av den Högsta Personliga Gudens energi. Därför är det så, att fastän Herren träder in i den materiella världen, gör Han egentligen inte det.

Allting är en utvidgning av Brahman, Gudomens Högsta Personlighet, och ändå är allting inte den Högsta Gudomen, och Han finns heller inte överallt. Allting vilar på Honom, samtidigt som det inte vilar på Honom. Detta kan förklaras endast genom acintya-bhedabheda-filosofin. Sådana sanningar kan emellertid inte förstås om man inte är en ren gudshängiven, ty Herren säger i Bhagavad-gita (18.55): "Man kan förstå den Högsta Personligheten som Han är enbart genom hängiven tjänst." Fastän Herren inte kan förstås av vanliga personer, bör man förstå denna princip utifrån sastras uttalanden.

Symboliskt var moder Devakis ständiga fruktan för Kamsa renande för henne. En ren gudshängiven skall alltid frukta materiellt umgänge, och på detta sätt kan alla det materiella umgängets asuras dödas, såsom sad-garbhasuras dödades av Kamsa. Det konstateras att Mairci framtäder ur sinnet. Med andra ord är Marici en inkarnation av sinnet. Marici har sex söner: Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada och Matsarya (lusta, vrede, girighet, illusion, galenskap och avundsjuka). Gudomens Högsta Personlighet uppenbarade Sig ur Devakis moderliv, och därför är hon en symbolisk representation av bhakti, medan Kamsa är en symbolisk representation av materiell fruktan. När en ren gudshängiven alltid fruktar materiellt umgänge manifesteras hans verkliga ställning i bhakti, och han blir på ett naturligt sätt ointresserad av materiella njutningar. (SB 10.2.8)

En ren gudshängiven är alltid rädd för den materiella tillvaron. Ingen vet vad som kommer att hända härnäst, ty man kan tvingas byta sin kropp i nästa ögonblick. Medveten om detta faktum agerar en ren hängiven på så sätt, att han aldrig behöver låta sitt liv gå til spillo genom att vara tvungen att acceptera en annan kropp och underkasta sig den materiella tillvarons svårigheter. Detta är bhayam, fruktan. Denna fruktan beror på den materiella tillvaron. I klartext bör var och en alltid frukta och vara på sin vakt mot den materiella tillvaron, men fastän alla har en tendens att påverkas av okunnigheten i den materiella tillvaron, är Gudomens Högsta Personlighet, Krishna, alltid beredd att beskydda Sina hängivna. Krishna är så vänlig och tillgiven mot Sina hängivna, att Han hjälper dem genom att med ge den intelligens de behöver för att existera i den materiella världen utan att glömma Honom ens för ett ögonblick.

Ordet yoga betyder"länk". Alla yoga-system är försök att återupprätta vårt avbrutna förhållande med Gudomens Högsta Perosonlighet. Det finns olika slag av yoga, och av dem är bhakti-yoga den främsta. I andra yoga-system måste man underkasta sig olika processer innan man uppnår fulländning, men bhakti-yoga verkar direkt. (SB 10.2.6)

Kunskap är avsedd att vidarebefordras. Indien har Bhagavad-gitas kunskap, men olyckligtvis, av en eller annan anledning, har inte denna sublima kunskap om Giud förmedlats över världen, fastän den var avsedd för hela mänskligheten. Därför har nu rörelsen för Krishnamedvetande upprättats för att förmedla denna kunskap som den är, utan förvrängning. Fastän det tidigare har förekommit försök att förmedla denna Bhagavad-gitas kunskap, har dessa försök inneburit förvrängningar och kompromisser med världslig kunskap. Men rörelsen för Krishnamedvetande förmedlar nu Bhagavad-gita som den är, utan kompromisser med det världsliga, och människor får möjligheten att gagnas genom att uppväcka Krishnamedvetande och bli hängivna till Herren Krishna. (SB 10.2.19)

Mänskligt liv är avsett för gudsförverkligande, men olyckligtvis betonar den materialistiska civilisationen endast kroppens sinnen, och den saknar kunskap om den levande kraften i kroppen. I Bhagavad-gita förklaras mycket tydligt att inne i kroppen finns kroppens ägare, livskraften, vilken är viktigare. Men människosamhället har blivit så degraderat att människor istället för att förstå livskraften i kroppen, är upptagna med ytliga ting. Detta är en misshällighet i de mänskliga plikterna. Personer av Kamsas sort är därför mycket rädda och upptagna med att försöka stoppa denna rörelse, särskilt i västvärlden. I denna tidsålder har Krishna uppenbarat Sig som Hare Krishna-maha-mantrat. Rörelsen för Krishnamedvetande sprids som en skogsbrand över hela världen, och den kommer att fortsätta att göra det. Personer som Kamsa är mycket rädda för att rörelsen gör framsteg och tas emot av den yngre generationen, men precis som Krishna inte kunde dödas av Kamsa, kan denna rörelse inte hejdas av personer av Kamsas sort. Denna rörelse kommer att fortsätta att växa mer och mer, förutsatt att rörelsens ledare förblir strikt Krishnamedvetna genom att följa de reglerande principerna och den grundläggande verksamheten att sjunga Hare Krishna-mantrat regelbundet. (S B 10.2.20)

Alla söker efter sanningen. Däri består det filosofiska sättet att leva. Den som blir fullständigt Krishnamedveten kan förverkliga den Absoluta Sanningen. Krishna är den Absoluta Sanningen. Relativ sanning är inte sanning i alla de tre stadierna av evig tid. Tid delas upp i förgången tid, nutid och framtid. Krishna är alltid sanningen, såväl i det förgångna som nu och i framtiden. I den materiella världen styrs allting av den överordnade tiden, i form av förgången tid, nutid och framtid. Men före skapelsen existerade Krishna, medan skapelsen upprätthålls vilar allting i Krishna, och när skapelsen förintas kommer Krishna fortfarande att existera. Därför är Han den Absoluta Sanningen under alla omständigheter. Om det finns någon sanning i denna materiella värld härstammar den från den Högsta Sanningen, Krishna. (S B 10.2.26)

Inga kommentarer: