onsdag 16 april 2008

Krishna - Gudomens Högsta Personlighet

.
På den här bloggen kan man läsa om Herrens olika inkarnationer som Herren Rama, Matsya m m, men nu tänkte jag berätta lite om källan till alla dessa gudomliga inkarnationer: Sri Krishna, Gud Själv. Herren Krishna uppenbarar Sig i olika inkarnationer avsedda för vissa specifika syften, och Han uppvisar de av Hans otaliga krafter och egenskaper som syftet kräver.
.
Guds olika uppenbarelseformer och inkarnationer är ett mycket komplext och omfattande ämne, men mycket kortfattat kan man säga att de kan liknas vid brinnande ljus. Samtliga ljus har samma kraft och förmåga, men en av ljuslågorna är det ursprungliga; det var det ljuset som tände alla de övriga.
.
Vid enstaka tillfällen så beslutar Krishna att nedstiga i Sin ursprungliga och fullständiga form, för att glädja alla Sina hängivna. Han kommer inte ensam, utan tar med Sig Sina följeslagare, vapen, tillbehör osv. På denna jord uppenbarade Han Sig för 5000 år sedan, i Vrindavana, Indien.
.
A C Bhaktivedanta Swami har skrivit en fin biografi över Herren Krishna och Hans lekar: Boken Om Krishna - Gudomens Högsta Personlighet. Den är baserad på Srimad Bhagavatams tionde bok, som i nittio kapitel berättar om Den Högste Herren och de gärningar som Han uppvisade när Han uppenbarade Sig på jorden i egen person. Denna Srimad Bhagavatams tionde bok kallas för Summum Bonum, Det Högsta Goda, som fått ge namnet till den här bloggen. :)
.
AC Bhaktivedanta Swami förklarar i förordet till biografin vem Krishna är:
.
Krishna är Gudomens Högsta Personlighet. Och hur vet man det? Jo, genom att Krishnas person in i minsta detalj överensstämmer med den beskrivning vi fått av det Högsta Väsendet. Med andra ord, Krishna är Gud, därför att Han utövar oemotståndlig dragningskraft på allt och alla. Om Han inte vore oemotståndligt tilldragande, så skulle Han inte kunna kallas för Gud. Och hur kan man bli oemotståndligt attraktiv för allt och alla? Låt oss ta rikedom som exempel - en stor förmögenhet är ju alltid attraktiv. På samma sätt förhåller det sig med makt och inflytande. Den som besitter dessa attribut är ju också attraktiv. Samma gäller om den, som besitter skönhet, vishet eller oberördhet. Han blir också attraktiv. Genom praktisk erfarenhet kan vi sålunda konstatera, att man kan bli tilldragande på grund av 1 rikedom 2 makt 3 ryktbarhet 4 skönhet 5 vishet och 6 oberördhet. Den som i obegränsad mängd samtidigt besitter alla dessa sex attribut, han anses vara Gudomens Högsta Personlighet.
.
Vi har lärt känna mågna rika, mäktiga, berömda, vackra, lärda och oberörda personer, som inte är fästa vid materiella ägodelar. Men aldrig i mänslighetens historia har vi hört talas om någon, som samtidigt varit såväl rik som mäktig, berömd, vacker, lärd och oberörd i samma omfattning som Krishna.
.
Krishna, Gudomens Högsta Personlighet, är en historisk person som kom till denna jord för 5000 år sedan. Han vistades här på jorden i 125 år och levde precis som en människa, men Hans gärningar saknar motstycke. Från tidpunkten för Hans ankomst till tidpunkten för Hans försvinnande är varje gärning som Han utförde oförliknelig i världshistorien, och av den anledningen kommer var och en, som förstår vad som menas med Gud, att erkänna Krishna som Gudomens Högsta Personlighet. Ingen kan göra samma saker som Gud, och ingen är mäktigare än Han. Detta är innebörden av det ofta använda uttrycket "den allsmäktige Herren".
.
Moderna historiker saknar bevis för händelser, som timat för mer än 5000 år sedan, och antropologerna påstår likväl att homo sapiens inte existerade på denna planet för 40 000 år sedan, därför att "evolutionen" inte nått så långt på den tiden. De vediska krönikorna Puranas och Mahabharata berättar dock om människans tillvaro för miljontals år sedan.
Av dessa skrifter kan vi få veta om Krishnas upprepade ankomst till och försvinnande från denna värld.
.
Eftersom Krishna attraherar allt, bör var och en veta, att alla ens önskningar bör riktas mot Krishna. I Bhagavad-gita förklaras, att individen är ägare och herre över kroppen, men i hjärtat hos var och en finns Översjälen, som är den högsta ägaren och den Högsta Herren över varje individuell kropp. Följaktligen, om vi inriktar vår benägenhet till kärlek helt och hållet på Krishna, så kommer automatiskt universell kärlek, enighet och frid att förverkligas. Om man vattnar trädets rot, ger man automatiskt vatten även till dess grenar, kvistar, blommor och blad. När man ger magen mat, förses alla kroppens delar med näring.
.
Konsten att rikta sin uppmärksamhet mot den Högste och skänka Honom vår kärlek kallas för Krishna-medvetande. Vi har grundat rörelsen för Krishna-medvetande, så att det skall vara möjligt för var och en att, genom att helt enkelt rikta sin sin kärlek på Krishna, tillfredsställa sin benägenhet att älska andra. Hela världen är angelägen om att tillfredsställa denna inneboende lust att älska sin nästa, men olika företeelser såsom socialism, kommunism, altruism, humanism, nationalism, och allt annat som verkar för fred och lycka på jorden, är alla gagnlösa och till besvikelse, eftersom de inte innehåller någon kunskap om konsten att älska Krishna. Ofta tror folk, att man kan finna lyckan genom att strängare hålla sig till moraliska principer och religiösa riter. Det finns också de som tror att lyckan nås genom ekonomisk utveckling, eller att den kan nås helt enkelt genom att tillfredsställa sina behov av sinnesnjutning. Men sanningen är den, att lyckan endast kan nås genom kärlek till Krishna.
.
I nionde kapitlet i Bhagavad-gita kallas denna kunskap om Krishnamedvetande för den kungliga visdomen, den kungliga hemligheten och den högsta vetenskapen om andligt förverkligande. Vi kan också utan svårighet direkt erfara resultatet av detta Krishna-medvetande, enär det är lätt att utöva och bereder stor glädje. Vårt Krishna-medvetande må var stort eller litet, men det kommer för evigt att räknas oss tillgodo i våra liv, eftersom det är oförgängligt under alla omständigheter.
Ur Boken Om Krishna, Förord

Inga kommentarer: