onsdag 19 september 2007

Srimati RadharaniIdag är det Radhastami, Srimati Radharanis uppenbarelsedag. Srimati Radharani och kärleksförhållandet mellan Henne och Krishna utgör all andlig kunskaps mest förtroliga mysterium. Srimati Radharani är Guds feminina uppenbarelseform, alla levande varelsers och hela universums andliga moder. Ingen kan överträffa Hennes skönhet, renhet och osjälviska kärlek.Srimati Radharani is the eternal consort of Lord Krishna. Five thousand years ago, when Lord Krishna came to this planet to perform His pastimes, Srimati Radharani also appeared. The following is adapted from a lecture by His Holiness Varshana Swami:

“On a half-moon night in the month of Bhadra, King Vrishabhanu came to the Jamuna to bathe and found himself engulfed in a golden aura, the golden aura of pure love. It was emanating from a lotus, which had a baby girl standing on its whorl. When the king returned to the palace with the baby, Queen Kirtida was delighted. She was also shocked that the girl was blind.

“Lord Krishna’s mother, Yashoda, heard that her best friend Kirtida had a baby, so she came to visit along with her husband and her son. Krishna crawled up to the cradle and pulled Himself up and looked in. At that moment, Srimati Radharani’s eyes fluttered and opened wide and blossomed like lotuses. It seems that she did not want to see anything of this world, only the form of Sri Krishna. Everyone was delighted.

“Srimati Radharani is the mother of the universe, the spiritual mother of all souls. And the concept of mother is the most sacred symbol—that of purity, selflessness, caring, sharing, nurturing, and love. That is why our sacred mantra is the holy names. It is the holy names in the vocative. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

“‘Hare’ means ‘Radhe.’ It is a plaintive, desperate cry for the mother. ‘Radhe! Please wake us up from this nightmare of mortal life! Remind us of the father we have forgotten and take us home!’”

In the Krishna consciousness movement, devotees carefully worship Srimati Radharani as the bestower of devotional service to Krishna, by attentively chanting her name in the maha-mantra, by worshiping her deity form, and by following the instructions of the most merciful Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is the combined form of Radha and Krishna.
“(Therefore) Radha is parama-devata, the supreme goddess, and She is worshipable for everyone. She is the protectress of all, and She is the mother of the entire universe.” —Caitanya Caritamrita, Adi 4.89

http://www.krishna.com/node/676


.
Srimati Radhika är gestaltningen av Krishnas kärlek. Hon är Hans inre energi vid namn hladini.
Hladinikraften skänker Krishna njutning och näring åt hans hängivna.
.
Vad är det för särskild lockelse som gör den Högste Herren entusiastisk att ta emot hängiven tjänst, och vilken är karaktären hos sådan tjänst? De vediska skrifterna lär oss att Gudomens Högsta Personlighet, den Absoluta Sanningen, är tillräcklig i Sig Själv, och att maya, okunnighet, överhuvudtaget aldrig kan påverka Honom. Därför måste den kraft som övervinner den Högste vara rent andlig. En sådan kraft kan inte vara någonting ur den materiella manifestationen. Den lycksalighet som njuts av Gudomens Högsta Personlighet kan inte vara av materiell sammansättning likt impersonalisternas uppfattning om Brahmans lycksalighet. Hängiven tjänst är utbyte mellan två, och därför kan den inte bara vara belägen inuti en själv. Sålunda kan självförverkligandets lycksalighet, brahmanada, inte jämställas med hängiven tjänst.
.
Gudomens Högsta Personlighet har tre slags inre kraft, nämligen hladini, glädjekraften, sandhini, den existentiella kraften och samvit, varseblivningskraften.
.
Hladini är den personliga uppenbarelsen av den Högste Personlige Gudens lycksalighet, genom vilken Han erfar njutning. När den Högste Personlige Gudens glädjeenergi genom Hans barmhärtighet uppenbaras i en hängiven person, kallas den uppenbarelsen gudskärlek. Gudskärlek är en annan beteckning på Herrens glädjeenergi. Därför är hängiven tjänst som utväxlas mellan Herren och Hans hängivne en uppenbarelse av Herrens transcendentala glädjeenergi.
.
Hladini-kraften skänker Herren all transcendental lycka och Herren förlänar denna kraft til Sin rene hängivne.
CC Adi-lila 4.60
.

"Den transcendentala gudinnan Srimati Radharani är Herren Sri Krishnas direkta motsvarighet. Hon är alla lyckogudinnors centralgestalt. Hon besitter all dragningskraft för att attrahera den alltigenom tilldragande Personlige Guden. Hon är Herrens ursprungliga, inre kraft."
Brhad-gautamiya-tantra
.
Hon är identisk med Herren Krishna, ty Hon förkroppsligar kärlekens sötma. Herren Krishnas energi är identisk med Honom.
Hennes dyrkan består av att uppfylla Herren Krishnas önskningar. Därför kallar Puranas Henne för Radhika.
Namnet Radha erhålls från grundordet aradhana, som betyder "dyrkan". Den personlighet som överträffar alla då det gäller att dyrka Krishna kan därför kallas för Radhika, den främsta tjänaren.
Därför är Radha parama-devata, den högsta gudinnan, och hon är värd att dykas av alla. Hon är alltings beskydderska, och Hon är hela universums moder.
Adi-lila 4.86-87, 89
.

De två transcendentalisterna Radha och Krishna är ett mysterium för materialisterna. Man behöver stor andlig insikt för att förstå dessa två personligheters mysterium. En njuter i två.
Sri Krishna är den kraftfulla faktorn, och Srimati Radharani är den inre kraften. Enligt Vedanta-filosofin är det ingen skillnad mellan den kraftfulle och kraften; de är identiska. Vi kan inte skilja mellan den ena eller den andra, lika lite som vi kan skilja eld från hetta.
.
Allting i det Absoluta är ofattbart i den relativa tillvaron. I den relativa uppfattningen är det därför mycket svårt att införliva denna sanning om enhet mellan den kraftfulle och kraften. Den filsosofi om ofattbar enhet och åtskillnad som Herren Caitanya lägger fram är den enda källan tillförståelse av transcendensens labyrinter.
.
Faktum är att Radharani är Krishnas inre kraft. Impersonalister kan inte förstå detta utan hjälp från en maha-bhagavata-hängivne. Hon är det medium som vidarebefordrar de levande varelsernas tjänst till Sri Krishna. Hängivna i Vrindavana söker därför uppnå Srimati Radharanis barmhärtighet i syfte att av Sri Krishna erkännas som kärleksfulla tjänare.
Caitanya-caritamrita, Adi-lila 4.56
.


Srimati Radharani is the embodiment of pure devotional service. No one can be a greater devotee than She. The very name Radharani comes from the Sanskrit word aradhana, which means "worship." Her name is Radharani because She excels all in worshiping Krishna. Although Krishna is so beautiful that He can attract millions of Cupids and is therefore called Madana-mohana, "the attractor of Cupid," Radharani can attract even Krishna. She is therefore called Madana-mohana-mohini—"the attractor of the attractor of Cupid."

http://www.krishna.com/node/680
.


Radharani is the potency who gives transcendental pleasure to Krishna. When the mercy of that potency is bestowed upon a living entity, he develops love of Godhead and thus attains the highest pleasure—and he can also distribute that pleasure—and he can also distribute that pleasure to others. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada has introduced this process of chanting to the Western countries and is spreading it all over the world. "The chanting," he says, "is exactly like the cry of a child for its mother's presence. Mother Hara [Srimati Radharani] helps the devotee achieve the Lord Father's grace, and the Lord reveals Himself to the devotee who chants this mantra sincerely."

http://www.krishna.com/node/680
Lyckan hos kärlekens hemvist vilar i lyckan hos föremålet för denna kärlek. Detta är inte ett förhållande baserat på längtan efter personlig njutning.
Närhelst det förekommer osjälvisk kärlek, är detta dess stil. Kärlekens källa erhåller njutning när kärleksobjektet är tillfredsställt. När kärlekens njutning stör Herren Krishnas tjänst, blir den hängivne arg på sådan hänryckning.
Den lotusögda Radharani fördömde kraftigt den hänryckta kärlek som orsakade ett tårflöde som hindrade Henne att se Govinda.
Vidare avstår rena hängivna aldrig från Krishnas kärleksfulla tjänst för att sträva efter en personlig njutning genom de fem slagen av befrielse.
"Precis som Ganges himmelska vatten obehindrat flyter ned i havet, dras Min hängivnas sinnen till Mig bara genom att höra talas om Mig, som är belägen i allas hjärtan."
"Detta är kännetecknen på transcendental, kärleksfull tjänst till Pursottama, Gudomens Högsta Personlighet: den är orsakslös, och den kan inte hindras på något sätt."

Adi-lila 4.199-201, 203-206
.


The complete conception of God includes God and His energies, which exist simultaneously with Him and are in a sense identical to Him. The sum of Krishna's energies is Radha, His eternal consort. Like the sun and sunshine, Krishna and Radha are one.
Radha embodies the totality of love for Krishna. Thus She is known as the personification of Bhakti, or loving devotion to God.
Loving God is our natural state, now dormant. By Her pure example, Radha is the beacon calling everyone to re-awaken full love for Krishna. She also dispenses mercy to help us achieve that goal.
Radha-Krishna are the male and female aspects of God. Known as the Divine Couple, together they are the full manifestation of God.
"Radharani is a tenderhearted feminine counterpart of the supreme whole, resembling the perfectional stage of the worldly feminine nature. Therefore, the mercy of Radharani is available very readily to the sincere devotees, and once She recommends such a devotee to Lord Krishna, the Lord at once accepts the devotee's admittance into His association." —Srila Prabhupada, Bhagavatam 2.3.23
.


"Min kära lyckobringande Radharani. Din kropp är källan till all skönhet. Dina röda läppar är mjukare än känslan av odödlig sötma, Ditt ansikte bär en lotusblommas doft, Dina ljuva ord överträffar gökens vibrationer, och Dina lemmar är svalare än sandelträmassa. Alla Mina transcendentala sinnen överväldigas av extatisk tillfredsställelse genom att uppleva Dig, som är fullständigt prydd med vackra egenskaper."
Lalita-madhava

Inga kommentarer: