onsdag 9 maj 2007

De fyra tidsåldrarna


Enligt Veda så uppdelas tidens gång i fyra tidsepoker, som kallas för yugas.

Den första kallas Satya-yuga, den andra Treta-yuga, den tredje Dvapara-yuga och den fjärde som är den yuga vi lever i nu, kallas för Kali-yuga.

Dessa fyra tidsåldrar utgör en cykel som ständigt upprepas, de följer efter varandra som årstidernas gång. Denna cykel avbryts först vid universums förintelse.

Den materiella skapelsens och de olika universas historia utgör också ett ständigt upprepat förlopp av skapelse, upprätthållande och förintelse.

Satya-yuga är den första av de fyra tidsåldrarna och också den längsta, den varar i 1 728 000 år. Den beskrivs också som guldåldern, den främsta av de fyra yugas.
Metoden som användes för att uppnå andlig fulländning var meditation.
Under den tidsperioden var praktiskt taget alla människor kvalificerade brahmanas av högsta ordningen, dvs människor som stod mycket högt moraliskt och kulturellt. På den tiden var människan mycket karaktärsfast och föll därför aldrig offer för den materiella illusoriska naturens inverkan; okunnighet och omoral fanns knappast alls. Under de påföljande tidsåldrarna kom de religiösa principerna nämligen självtukt, renlighet, barmhärtighet och sannfärdighet, att bli alltmer uppblandade med motsvarande utveckling av högmod, otillåtet sexliv och berusning, och därmed försvinner vägen till transcendental lycksalighet bort från människosamhället.
.
Treta-yuga varar i 1 296 000 år. I denna tidsålder introduceras omoral.
.
Dvapara-yuga varar i 864 000 år, och i denna tidsålder går dygd och religiositet än mer tillbaka, medan lasterna ökar.
.
Kali-yuga, den nuvarande tidsåldern, är 434 000 år lång, av vilka ca 5000 år har förflutit. Den kallas också för människans järnålder, den lägsta. Det enda sättet att uppnå andlig fulländning i Kali-yuga är att sjunga Herrens heliga namn.
I denna tidsålder går förfallet som längst, och moral och kultur kommer gradvis att försvinna.
Människan kommer allt mer att ägna sig åt droger, kriminalitet, våld mot varandra och mot djur samt onaturliga sexuella aktiviteter. De kommer att bli alltmer grymma och egoistiska.
Människans livslängd och intelligens kommer gradvis att minska, och de kommer att plågas av fysiska och psykiska sjukdomar. Vi känner redan av effekterna av Kali-yuga med växande sociala problem, men i Veda förklaras det att det är omöjligt att förhindra kriminalitet och destruktivt beteende enbart med polisövervakning och lagstiftning, det går inte att förbättra situationen utan att människans sinne renas.
Sinnet renas genom att det gamla brahminska samhällets principer förespråkas och utvecklas dvs självtukt, renlighet, barmhärtighet och sannfärdighet. Dessa principer stödjer sig inte på några dogmer eller av människan skapade formler utan utgör primära, reglerande faktorer, som man bör efterleva.
.
Därför rekommenderas man att avstå från köttätande, otillåtet sex, dvs sex utanför äktenskapet, berusning och hasardspel. Dessa fyra laster är nämligen barmhärighetens, renlighetens, självtuktens och sannfärdighetens motsats, och utgör förutsättningen för Kali-yugas förfall. Kali-yugas påverkan på människosamhället går faktiskt att motverka om man undviker dessa fyra laster och strävar efter att utvecklas andligt genom att tillsammans (sankirtana) eller enskilt (japa) upprepa och meditera på Herrens namn: Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
På detta enkla sätt kan även Kali-yugas förfallna människa uppnå fulländning och befrias från det materialla slaveriet. Den gamla metoden med meditation är alltför svår och tidsödande för att vara praktiskt genomförbar för nutidens människa.


Inga kommentarer: