fredag 7 december 2007

Den hängivna tjänstens metod


I detta tjugoandra kapitel beskriver Sri Caitanya Mahaprabhu den hängivna tjänstens metod. Han beskriver först sanningen om den levande varelsen och ojämförligheten i hängiven tjänst, och därefter det värdelösa i intellektuell spekulation och mystikens yoga. Den levande varelsen rekommenderas att under alla omständigheter lita till den hängivna tjänstens väg såsom den förklaras av Sri Caitanya Mahaprabhu Själv. De så kallade jnaniernas spekulativa metod anses vara ett slöseri med tid, vilket bevisas i detta kapitel. En intelligent person bör vända ryggen åt karma-kanda, jnana-kanda, och mystikens yoga. Man bör överge alla dessa värdelösa metoder och med stort allvar påbörja sin vandring på Krishnamedvetandes väg. På detta sätt kommer ens liv att krönas med framgång. Om man till fullo hänger sig åt Krishnamedvetande kommer man att räddas av Herren Krishna Själv, även om man ibland blir störd av den intellektuella spekulation och mystiska yoga man tidigare utövade. Det förhåller sig så, att hängiven tjänst förlänas genom en ren hängivens välsignelser (sa mahatma sudurlabhah). En ren gudshängiven är den högste transcendentalisten, och man måste erhålla hans barmhärtighet för att en slumrande Krishnamedvetande skall kunna uppväckas. Man måste umgås med rena gudshängivna. Om man har orubblig tilltro till en mäktig själs ord, kommer ren hängiven tjänst att uppväckas.

I detta kapitel klargör Sri Caitanya Mahaprabhu skillnaden mellan en ren gudshängiven och andra. Han beskriver också en ren hängivens karaktärsdrag. En gudshängivens största fiende är umgänge med kvinnor i en nöjeslysten anda. Umgänge med icke-hängivna fördöms också, eftersom det utgör ytterligare ett stort hinder på den hängivna tjänstens väg. Man måste till fullo överlämna sig till Krishnas lotusfötter och överge sin dragning till kvinnor och icke-hängivna.

De sex kännetecknen på en fullkomligt överlämnad själ beskrivs också i detta kapitel. Hängiven tjänst har delats in i två kategorier - reglerad hängiven tjänst och spontan kärlek. Det finns sextiofyra punkter uppräknade vad beträffar reglerad hängiven tjänst, och utav dessa sextiofyra anses de fem sista vara mycket betydelsefulla. Genom att utöva en enda av den hängivna tjänstens nio metoder kan man nå framgång. Spekulativ kunskap och yoga-mystik kan aldrig vara till hjälp i hängiven tjänst. Fromma gärningar, icke-våld, kontroll över sinnena och regleringar är inte skilda från hängiven tjänst i dess rena form. Om man engagerar sig i hängiven tjänst, kommer alla goda egenskaper som en följd. Man behöver inte göra separata ansträngningar för att utveckla dem. Spontan hängiven tjänst uppstår när man följer en ren gudshängiven, vars spontana kärlek till Gud redan är uppväckt. Sri Caitanya Mahaprabhu beskriver kännetecknen på hängivna som redan har uppnått spontan gudskärlek. Han beskriver också de hängivna som försöker följa dessa rena gudshängivna i spåren.

Caitanya -caritamrita
Madhya-lila Kapitel 22

Inga kommentarer: