tisdag 4 december 2007

Herren intar prasada i Sarvabhauma Bhattacaryas hem


Srila Bhaktivinoda Thakura ger i sin Amrita-pravaha-bhasya följande sammanfattning av detta kapitel. Sri Advaita Acarya Prabhu dyrkade Sri Caitanya Mahaprabhu med blommor och tulasi så snart Ratha-yatra-festivalen var över. Sri Caitanya Mahaprabhu dyrkade i Sin tur Advaita Acarya med de blommor och tulasi, som återstod på det offrade fatet, och uttalade ett mantra: yo si so si ("Det Du är, det är Du"). Advaita Acarya Prabhu inbjöd därefter Sri Caitanya Mahaprabhu till prasada. När Herren Sri Caitanya Mahaprabhu och Hans hängivna utförde Nandotsavaceremonin, klädde Herren Själv ut Sig till koherdepojke. Således var ceremonin mycket glädjefylld. Därefter iakttog Herren och Hans hängivna Vijaya-dasami, segerdagen då Herren Ramacandra erövrade Lanka. Alla de gudshängivna blev Herren Ramacandras soldater, medan Sri Caitanya Mahaprabhu, i Hanumans hänryckning, uppvisade olika transcendentalt lycksaliga gärningar. Därefter firade Herren och Hans hängivna diverse andra ceremonier.

Sri Caitanya Mahaprabhu uppmanade sedan alla de gudshängivna att återvända till Bengalen. Herren Sri Caitanya Mahaprabhu skickade Nityananda Prabhu til Bengalen för att predika,och Han skickade också med Ramadasa, Gadadhara dasa och åtskilliga andra gudshängivna. Med hjälp av Srivasa Thakura sände Sri Caitanya Mahaprabhu i stor ödmjukhet litet Jagannatha-prasada samt ett tygstycke från Herren Jagannatha till Sin moder. När Herren tog farväl av Ragahava Pandita, Vasudeva Datta, Kulina-gramas invånare samt andra gudshängivna, lovprisade Han dem för deras transcendentala egenskaper. Ramananda Vasu och Satyaraja Khan ställde några frågor, och Herren Sri Caitanya Mahaprabhu informerade dem om allt alla gifta gudshängivna måste ägna sig åt att tjäna de vaisnaver, som uteslutande hänger sig åt att sjunga Herrens heliga namn. Han instruerade också vaisnaverna från Khanda, Han undervisade Sarvabhauma Bhattacarya och Vidya-vacaspati, och Han prisade Murari Gupta för dennes orubbliga förtröstan på Herren Ramacandras lotusfötter. Han uppskattade Vasudeva Dattas ödmjuka böner och fastslog att Herren Sri Krishna är kvalificerad att befria alla de betingade själarna.

När Sri Caitanya Mahaprabhu senare intog prasada hemma hos Sarvabhauma Bhattacarya, orsakade Sarvabhaumas svärson, Amogha, bekymmer för famlijen genom sin kritik. Följande morgon drabbades han av sjukdomen visucika (kolera). Herren Sri Caitanya Mahaprabhu räddade honom mycket godhjärtat från döden och upplivade honom genom att sjunga Herren Krishnas heliga namn.

Caitanya-caritamirta
Madhya-lila Kapitel 15


När Sri Caitanya Mahaprabhu lovprisade honom blev Vasudeva Datta omedelbart mycket generad och blyg. Sedan resignerade han, och tog tag i Herrens lotusfötter.

Vasudeva Datta sade till Caitanya Mahaprabhu: "Käre Herre, Du nedsteg enbart för att befria alla betingade själar. Jag har nu en vädjan, som jag önskar att Du ville hörsamma."

"O Herre, Du är sannerligen i stånd att göra vadhelst Du vill, och Du är förvisso barmhärtig. Om Du så önskar, kan Du mycket lätt göra vad Du vill."

"Herre, mitt hjärta brister när jag ser de betingade själarnas lidande. Därför ber jag Dig att överflytta karman från deras syndfulla liv till mitt huvud."

"Käre Herre, låt mig ta emot de levande varelsernas alla syndfulla återverkningar, och låt mig lida för evigt i ett helvetiskt tillstånd. Var snäll och göra slut på deras sjukliga materiella liv."

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura kommenterar denna vers på följande sätt. I västvärlden tror de kristna på att Herren Jesus Kristus, deras andlige mästare, uppenbarade sig i avsikt att utrota sina lärjungars alla synder. Därför uppenbarade sig Herren Jesus Kristus, och därefter lämnade han världen. Här märker vi emellertid att Vasudeva Datta Thakura och Srila Haridasa Thakura är många miljoner gånger mer upphöjda än till och med Herren Jesus Kirstus. Jesus Kristus befriade blott sina anhängare från alla syndfulla återverkningar, men Vasudeva Datta är här beredd att ta emot synderna från var och en i hela universum. En vaisnava är så generös att han är beredd att riskera vad som helst för att rädda betingade själar från den materiella tillvaron. Srila Vasudeva Datta Thakura är den världsomfattande kärleken personifierad, ty han var villig att offra allt och till fullo tjäna den Högste.

Srila Vasudeva Datta kände mycket väl till att Sri Caitanya Mahaprabhu var Gudomens Högsta Personlighet. Han var transcendensen Själv, höjd över den materiella uppfattningen om illusion och maya. Herren Jesus Kristus förintade förvisso genom sin nåd de syndfulla återverkningarna hos sina efterföljare, men det betyder inte att han fullständigt befriade dem från den materiella tillvarons kval. En person kanske befrias från sina synder en gång, men det är vanligt bland kristna att bikta sina synder och därefter återigen begå samma synder. Genom att befrias från sina synder och därefter återigen ägna sig åt dem, kan man inte uppnå frihet från den materiella tillvarons kval. En sjuk person kan gå till en läkare för att få lindring, men när han har lämnat sjukhuset kanske han åter blir infekterad på grund av orena vanor. På detta sätt fortsätter den materiella tillvaron. Srila Vasudeva Datta ville befria de betingade själarna fullständigt från den materiella tillvaron, så att de inte längre skulle ha någon möjlighet att begå syndfulla handlingar. Detta är skillnaden mellan Srila Vasudeva Datta och Herren Jesus Kristus. Det är en stor förseelse att erhålla förlåtelse för sina synder och därefter åter begå samma synder. En sådan förseelse är farligare än den syndfulla handlingen i sig. Vasudeva Datta var så generös att han bad att Sri Caitanya Mahaprabhu skulle placera alla syndfulla handlingar på hans huvud, så att de betingade själarna kunde bli renade. Denna bön var i sanning fri från alla baktankar.

Vasudeva Dattas exempel saknar motstycke, inte bara i denna värld utan i hela universum. Det är höjt över uppfattningen hos personer som arbetar för att njuta av arbetets frukter, och det är höjt över de världsliga filosofernas spekulerande. På grund av att de vilseleds av den yttre energin, och på grund av bristande kunskap, har människor en tendens att vara avundsjuka på varandra. Därför snärjs de in i fruktbärande gärningar, och försöker att undfly dessa fruktbringande gärningar genom intellektuella spekulationer. Därför är varken karmier eller jnanier renade. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura kallar dem kukarmier och kujnanis, dvs dåliga aktörer och dåliga tänkare. Mayavadierna och karmierna bör därför rikta sin uppmärksamhet mot den storsinte Vasudeva Datta, som erbjöd sig att i helvetiska tillstånd lida för andra. Man bör inte betrakta Vasudeva Datta som en världslig filantrop eller socialarbetare. Han var inte intresserad av att uppgå i Brahmanstrålglansen, inte heller var han intresserad av materiell ära och berömmelse. Hans ställning var vida överlägsen filantropernas, filosofernas och de fruktsökande arbetarnas ställning. Han var en ytterst upphöjd personlighet, som ville vara barmhärtig mot de betingade själarna. Hans transcendentala egenskaper har inte överdrivits. Detta är absolut sant. Egentligen finns det ingen motsvarighet till Vasudeva Datta. Han är en vaisnava - para-duhka-dukhi - han plågas oerhört av att se andra lida. Hela världen renas genom att en sådan upphöjd hängiven uppenbarar sig. Genom hans närvaro förhärligas hela världen, och alla betingade själar förhärligas också, på grund av denna persons transcendentala närvaro. Narottama dasa Thakura bekräftar att Vasudeva Datta är Sri Caitanya Mahaprabhus idealiske hängivne.

En person som ägnar sig åt Sri Caitanya Mahaprabhus mission, måste anses vara evigt befriad, Han är en transcendental person, och han tillhör inte denna materiella värld. En sådan gudshängiven, som arbetar för att befria hela befolkningen, är lika storsint som Sri Caitanya Mahaprabhu Själv. En sådan person representerar i sanning Sri Caitanya Mahaprabhu, ty hans hjärta är alltid fyllt av medlidande för de betingade själarna.

När Sri Caitanya Mahaprabhu hörde Vasudeva Dattas uttalande, blev Hans hjärta mycket mjukt. Tårar rann från Hans ögon, och Han började att skälva. Hans röst stockade sig när Han talade som följer.

Herren betraktade Vasudeva Datta som en upphöjd hängiven, och sålunda sade Han."Ett sådant uttalande är inte alls förvånande, eftersom du är Prahalda Maharajas inkarnation. Det förefaller som om Herren Krishna har förlänat dig Sin fullständiga nåd. Det råder inga tvivel om detta."

"Vadhelst en ren gudshängiven önskar av sin Herre, skänker Herren Krishna utan tvivel, ty Han har inga andra plikter än att uppfylla Sin hängivnes önskan."

"Om du önskar att universums alla varelser skall befrias, kan de alla befrias även om du inte underkastar dig de vedermödor, som orsakas av syndfulla gärningar."

"Krishna är inte maktlös, ty Han besitter alla krafter. Varför skulle Han förmå dig att lida för de syndfulla återverkningar, som andra levande varelser har orsakat?"

"De personer, vilka du önskar välgång, blir omdelbart vaisnaver, och Krishna befriar alla vaisnaver från återverkningarna av de syndfulla handlingar, som de har begått tidigare."

"Låt mig frambära mina vördnadsbetydelser till Gudomens ursprungliga Personlighet, Govinda, som reglerar de lidanden och njutningar, som orsakas av fruktbärande handlingar och som drabbar alla - från himlarnas konung Indra ända ned till den minsta insekt (indra-gopa). Denna Gudomens Personlighet förintar den fruktbärande karman hos en person, som ägnar sig åt hängiven tjänst."
(Brahma-samhita 5.54)

"På grund av din uppriktiga önskan kommer alla levande varelser i universum att befrias, ty Krishna behöver inte göra någonting för att befria alla de levande varelserna i universum."

"Liksom det finns miljontals frukter på udumbaraträdet, flyter miljontals universa på Virajaflodens vatten."

"I udumbaraträdet finns miljontals frukter, och om en av dem faller ned och förstörs, bryr sig trädet inte ens om sin förlust."

"Detsamma gäller om ett universum töms därför att de levande varelserna har befriats. Detta är en bagatell för Krishna, och han tar det inte särskilt allvarligt."

"Krishnas obegränsade majestät utgörs av den andliga världen, och där finns oräkneliga Vaikunthaplaneter. Orsaksoceanen anses vara det vatten som omger Vaikunthaloka."

"Maya och hennes oräkneliga materiella universa är belägna i denna Orsaksocean. Det förefaller faktiskt om om maya flyter likt ett krus fyllt med senapsfrön."

"Om ett av de miljontals senapsfrön, som flyter i detta krus, går förlorat, är detta ingen nämnvärd förlust. Om ett uinversum på liknande sätt går förlorat, har detta ingen betydelse för Herren Krishna."

"Även om hela den materiella energin (maya) och alla hennes universa förintas, fäster Krishna ändå inte något avseende vid förlusten."

"Om en person, som äger miljontals önskeuppfyllande kor, förlorar en get, fäster han inget avseende vid förlusten. Krishna besitter till fullo alla de sex majestäten. Skulle ens förintandet av den totala materiella energin innebära någon förlust för Honom?"

Sri Caitanya Mahaprabhu fortsatte:"O Herre, o Du oövervinnelige, o Herre över alla krafter, var snäll och uppenbara Din inre kraft för att besegra okunnigheten hos alla rörliga och orörliga levande varelser. På grund av okunnighet godtar de alla slag av ofullkomliga ting, och orsakar på detta sätt en fruktansvärd situation. O Herre, var snäll och visa Din härlighet! Du kan göra detta mycket lätt, ty Du besitter alla majestät, och Din inre kraft är överlägsen den yttre kraften. Du är också uppvisaren av den materiella kraften. Ständigt ägnar Du Dig åt Dina lekar i den andliga världen. Du uppenbarar Din dolda inre energi, och ibland manifesterar Du den yttre energin genom att blicka över den. På detta sätt uppvisar Du Dina lekar. Vedaskrifterna bekräftar Dina två krafter och godtar båda slagen av lekar, som har sin grund i dem."
15.159-180

---------------

Sarvabhauma Bhattacaryas hustru var känd som Sathis moder. Hon var en stor hängiven till Sri Caitanya Mahaprabhu, och hon var kärleksfull som en mor.

När Sarvabhauma Bhattacarya kom hem gav han order till sin hustru, och hustrun, som var känd under namnet Sathira Mata, Sathis moder, började laga mat med stor glädje.

Hemma hos Sarvabhauma Bhattacarya fanns alltid ett stort lager av matvaror. Vadhelst han behövde av spenat, grönsaker, frukt och annat samlade han ihop och bar hem.

Sarvabhauma Bhattacarya började själv hjälpa sin hustru med matlagningen. Hans hustru, Sathis moder, var mycket erfaren, och hon kunde laga god mat.

På kökets södra sida fanns två rum för offring av mat, och i ett av dem offrades mat till Salagrama Narayana.

Det andra rummet var avsett för Sri Caitanya Mahaprabhus lunch. Herrens lunchrum var mycket avsides beläget, och det hade nyligen byggts av Bhattacarya.

Rummet var byggt på så sätt, att endast en dörr ledde in från utsidan, och den var avsedd för Sri Caitanya Mahaprabhu. Det fanns en annan dörr som ledde till köket, och genom denna dörr bars maten in.
.
Detta är början av beskrivningen av den mat, som tillagdes för Sri Caitanya Mahaprabhu. Beskrivningen ges av Kaviraja Gosvami, som man kan förmoda var en mycket skicklig kock, som både kände till hur man tillreder och hur man serverar mat.

Först hälldes tre manas kokt ris - nästan tre kilo - på ett stort bananblad.

Därefter blandades rishögen med så mycket gult och doftande skirat smör att det började svämma över bladet.

Det fanns ett antal skålar, som gjorts av bananträdets bark och keyaväxtens blad. Dessa skålar var fyllda med olika kokta grönsaker och placerade runt om bladet.

Det fanns ungefär tio sorters spenat, en soppa som kallas sukhta, som tillagats av bittra nimbablad, en maträtt med stark smak som tillagats med svartpeppar, en mild tårta gjord av stekt ostmassa, samt kärnmjölk blandad med små stekta bitar av dahl.
.
Det fanns maträtter som dugdha-tumbi (squash tillagad med mjölk), dugdha-kusmanda (pumpa tillagad med mjölk), vesara (en rätt gjord av kikärtsmjöl), laphra (en kombination av flera grönsaker), moca-ghanta (kokta bananblommor), moca-bhaja (stekta bananblommor) och andra grönsaker.
.
Det fanns obegränsade mängder av vriddha-kusmanda-badi (små bitar stekt dahl blandad med mogen pumpa), phula-badi (små stekta bitar av en annan sorts dahl), frukter och olika rötter.
.
Andra maträtter bestod av äggplanta som stekts tillsammans med späda nimbablad, lätt badi, stekt patola samt stekta skivor av squash och pumpa.
.
Där fanns soppa tillagad med stekt urad dahl och mung dahl, vilken besegrade nektar. Det fanns också söt chutney samt fem eller sex sorters syrliga rätter, bland annat badamla (syrliga rätter tillagade med stekt dahl).
.
Det fanns bharater (stekta plättar), som gjorts av mung dahl, av urad dahl och av söta bananer, och det fanns sötrisbakelser, kokosnötbakelser och många andra bakelser.
.
Där fanns kanji-bada (bakelser gjorda med syrligt risvatten), dugdha-cida (sött ris blandat med mjölk), dugdha-laklaki (en annan rätt av mjölk och kakor, som man slickar i sig) och olika bakelser, som jag är oförmögen att beskriva.
.
Sött ris blandat med ghi hälldes i en lerkurka och blandades med canpa-kala (en sorts banan), kondeneserad mjölk och mangofrukt.
.
Andra maträtter var en mycket läcker kärnad yoghurt och en mångfald sandesasötsaker. Sannerligen tillagdes alla olika sorters maträtter som finns tillgängliga i Bengalen och Orissa.
På detta sätt tillagade Bhattacarya en mångfald maträtter och bredde ut ett fint tygstycke på ett vitt träbord.
.
På båda sidor av den upplagda maten stod tillbringare fyllda med doftande, kallt vatten. Blommor från tulasiträdet hade placerats på högen av ris.
.
Sarvabhuma Bhattacarya dukade också fram många olika sorters mat, som hade offrats till Herren Jagannatha. Häribland fanns söta bollar, som kallas amrita-gutika, samt sött ris och bakverk. Allt detta förvarades separat.
15.200-221

Inga kommentarer: