söndag 30 december 2007

Ramacandra Puri kritiserar HerrenSrila Bhaktivinoda Thakura ger i sin Amrita-pravaha-bhasya följande sammanfattning av det åttonde kapitlet:

Detta kapitel skildrar berättelsen om Herrens förhållande till Ramacandra Puri. Fastän Ramacandra Puri var lärjunge till Madhavendra Puri, var han påverkad av torra mayavadier, och därför kritiserade han Madhavendra Puri. Som en följd härav anklagade Madhavendra Puri honom för att vara en syndare och förkastade honom. Eftersom Ramacandra Puri hade förkastats av sin andlige mästare, blev han endast intresserad av att finna fel hos andra och tillrättavisa dem enligt torr mayavada-filosofi. Av denna anledning var han inte särskilt respektfull mot vaisvaner, och senare blev han så fallen att han började kritisera Sri Caitanya Mahaprabhu för Hans ätande. När Herren fick höra denna kritik minskade Han på Sitt ätande, men när Ramacandra Puri lämnat Jagannatha Puri återgick Han till Sitt vanliga beteende.

Caitanya-caritamrita
Antya-lila Kapitel 8
.
Ramacandra Puri var så dåraktig att han utan fruktan vågade undervisa sin andlige mästare.
8.20
.
En person som är fäst vid torr, spekulativ kunskap har inget förhållande till Krishna. Han sysselsättning är att kritisera vaisnaver. Sålunda befinner han sig på kritiserandets plan.
8.27
.
Paramananda Puri sade: "Min gudbroder Ramacandra Puri är av naturen en dålig kritiker. Vad tjänar det till att Du sluta äta på grund av hans ord?"
.
"Det tillhör Ramacandra Puris natur, att han först låter en person äta så mycket han önskar, och om han inte äter mer än nödvändigt, så anstränger Ramacandra sig mycket för att få personen i fråga att äta mer."
.
"På detta sätt lockar han en person att äta mer än nödvändigt, och sedan kritiserar han direkt denna person genom att säga:"Du äter så mycket! Hur mycket pengar har du i ditt förvar?"
.
"Dessutom, genom att locka sannyasier att äta så mycket, så förstör du deras religiösa principer. Därför kan jag förstå att du inte ha gjort några framsteg."
.
"Det hör till Ramacandras Puris verksamhet att ständigt fråga om hur andra äter och utför sina dagliga sysslor."
.
"De två slag av verksamhet som förkastas i uppenbarelseskrifterna utgör hans dagliga sysselsättning."
.
"Man bör se det så, att på grund av mötet mellan den materiella naturen och den levande varelsen, verkar universum enhetligt. Således skall man aldrig prisa eller kritisera andras karaktär eller verksamhet."(SB 11.28.1)
.
"Av dessa två regler föjer Ramacandra Puri den första genom att undvika att prisa, men fastän han vet att den andra är viktigare, försummar han den genom att kritisera andra."
.
Den första föreskriften kallas purva-vidhi och innebär att man inte skall prisa, och den andra, para-vidhi, innebär att man inte skall kritisera. Förbudet att prisa är av mindre betydelse än förrbudet att häda. Man måste noga följa para-vidhi, fastän man kanske försummar purva-vidhi. Den verkliga föreskriften är därför, att man kan prisa men inte kritisera. Ramacandra Puri agerade emellertid omvänt, ty han försummande para-vidhi, medan han strängt följde purva-vidhi. Eftersom han undvek att följa principen att inte kritisera, bröt Ramacandra Puri mot båda reglerna.
.
"Av den första och den andra regeln, är den andra viktigast."
.
”Även om det finns hundratals goda egenskaper, beaktar en kritiker inte dessa, Istället försöker han med list peka ut någon brist i dessa egenskaper.”
.
"Man får därför inte följa Ramacandra Puris principer. Likväl måste jag säga någonting emot honom, ty han gör våra hjärtan olyckliga."
8.72-82
.
De gudshängivna betraktade Ramacandra Puri som en stor börda. När han lämnade Jagannatha Puri kände sig alla mycket lyckliga, som om en stor sten plötsligt fallit till marken från deras huvuden.
.
Efter hans avfärd var alla lyckliga igen. Sri Caitanya Mahaprahbu accepterade inbjudningar som vanligt och ledde den gemensamma sången och dansen. Alla andra intog också prasada utan hinder.
.
Om man förkastas av sin andlige mästare blir man så fallen att man, liksom Ramacandra Puri, begår förseelser till och med mot Gudomens Högsta Personlighet.
.
Sri Caitanya Mahaprabhu brydde Sig inte om Ramacandra Puris förseelser, ty Herren betraktade honom som Sin andlige mästare. Ramacandra Puris karaktär visade emellertid alla vad som är resultatet av förseelser mot den andlige mästaren.
8.97-100

Inga kommentarer: