tisdag 24 april 2007

Bhakti-yoga


patram puspam phalam toyam
yo me bhaktya prayacchati
tad aham bhakty-upahrtam
asnami prayatatmanah
.
Översättning till svenska:
Om någon med kärlek och hängivenhet offrar Mig ett löv, en blomma, en frukt eller vatten, tar Jag emot hans offer.
Bg 9.26
.
Vad är meningen med livet, undrar väl de flesta någon gång.
I Bhagavad-gita förklarar Krishna att vårt lidande i denna värld beror på att vi glömt vårt eviga förhållande med Honom. Meningen med människolivet är att återuppväcka vår förlorade identitet. Vi är inte menade att ruttna bort i den materiella existensen, i en ständig kamp för tillvaron och glömska av vår ursprungliga identitet som Krishnas tjänare. Vårt lidande beror på denna glömska.
.
Vår sanna identitet är evig, och fylld av kunskap och lycka, och det enda sättet att nå tillbaka till vårt sanna tillstånd är den metod som kallas bhakti-yoga. Bhakti-yoga innebär att man alltid är engagerad i kärleksfull tjänst till Krishna. Det är inte frågan om någon ensidig tjänst, utan om ett ömsesidigt utbyte mellan Krishna och den levande varelsen, Krishnas hängivne.
Den hängivne vill glädja Krishna, och Krishna vill glädja Sin hängivne.
.
Krishna förklarar:
Den, som dyrkar Mig och tillägnar Mig alla sina handlingar, som utan att avvika förblir Mig hängiven, engagerad i hängiven tjänst, som alltid mediterar över Mig, och som har fäst sitt inre sinne vid Mig: honom, o Prthas son, räddar Jag snabbt ur födelsens och dödens hav.
Bg 12.6-7
.
Ur Srila Prabhupadas Innebördsförklaring:
"I ren hängiven tjänst kommer man till insikt om att Gud är mäktig och att den individuella själen är underordnad Honom. Själens plikt är att tjäna Herren, och om han inte gör det, kommer han att tjäna maya (materien).
Den Högste Herren kan endast uppskattas genom hängiven tjänst. Man måste därför vara helt hängiven. Man bör alltid arbeta för Krishna. Det spelar ingen roll vilket arbete man har, bara det utföres för Krishna. Detta är normen för hängiven tjänst. Den hängivne önskar inget annat än att kunna tilfredsställa den Högsta Personliga Guden. Hans mål i livet är att glädja Krishna, och han kan offra allting för att tillfredsställa Krishna. Metoden är mycket enkel: Man kan ägna sig åt sin syssla och samtidigt sjunga Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Detta sjungande gör att den hängivne attraheras av Gudomens Personlighet. I denna vers lovar den Högsta Herren, att Han utan dröjsmål befriar en ren hängivne från den materiella existensens hav, om denne är engagerad på detta sätt.
...
Genom att rätt och slätt sjunga Krishnas heliga namn kan en hängivne lätt och lyckligt närma sig det högsta målet. ... Man bör ge upp alla andra metoder av självförverkligande och rätt och slätt utföra hängiven tjänst i Krishna-medvetande. Detta gör det möjligt att uppnå livets högsta fulländning. Man behöver inte ta hänsyn till sitt tidigare livs syndfulla handlingar, ty den Högste Herren tar helt och hållet hand om en."
----------
Många har frågat varför de hängivna sjunger Hare Krishna.
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
är helt enkelt en bön som betyder: "O Herre vänligen engagera mig i Din tjänst". Man ber om att alltid få förbli engagerad i kärleksfull tjänst till Gud. Det är en speciell gåva till människan i vår nuvarande tidsålder (som kallas för Kali-yuga i den vediska litteraturen), där människan sägs vara kortlivad, föga intelligent och alltid full av klagan. Vi har vare sig tillräckligt utvecklad intelligens eller den högstående karaktär som krävs för att klara av de andliga metoder som användes längre tillbaka i jordens historia, med storslagna offerceremonier och långvarig meditation.
.
Men vi är gynnade i en enda sak: vi kan renas genom att lyssna till och meditera på Hare Krishna-mantrat, som utgörs av Guds namn. Gud säges vara absolut, vilket innebär att det inte är någon skillnad mellan Gud och Hans namn; uttalar vi Hans namn så innebär det att Han är närvarande hos oss. Bhakti-yoga, dvs hängiven tjänst till Gud är ett sätt att rena sinnena. I vår nuvarande materiella exstens är sinnena alltid orena, p g a att de alltid är engagerade i sinnenjutning. Genom att tillämpa bhakti-yoga kan man dock renas och uppnå en direkt kontakt med den Högste Herren.
.
Ordet tjänst kan kanske låta lite obehagligt för oss, eftersom man i denna materiella värld ofta får dåliga erfarenheter av att tjäna någon; risken finns att man blir utnyttjad och förnedrad.
Srila Prabhupada ger exemplet att man kan vara engagerad i någon arbetsgivares tjänst, men man tjänar inte honom av kärlek utan helt enkelt för att få lite pengar. Arbetsgivaren älskar inte heller sina anställda, han tar emot deras tjänster och betalar dem.
I andligt liv upphöjs man dock till ren kärlek, där svek, falskhet och utnyttjande inte har möjlighet att existera. Denna gudskärlek finns slumrande i våra hjärtan och metoden för att återuppväcka den kallas för bhakti-yoga.
.
"För att kunna tillämpa bhakti-yogas reglerande principer måste man , under en kvalificerad andlig mästares ledning, följa vissa regler: Man måste stiga upp tidigt på morgonen, ta ett bad, sjunga Hare Krishna och be i templet. Sedan hämtar man blommor att offra till Gudsgestalten, man lagar mat som offras till Gudsgestalten, och man intar denna mat som nu kallas prasadam. Man måste följa vissa regler och föreskrifter. Man bör också ständigt höra Srimad Bhagavatam och Bhagavad-gita från rena hängivna. Denna metod kan hjälpa alla att höja sig till stadiet av gudskärlek, och då kan man vara säker på att nå Guds andliga rike. Tillämpningen av bhakti-yoga, med regler och föreskrifter, under en andlig mästares ledning, försätter definitivt utövaren i ett tillstånd av gudskärlek."
Bg 12.9

Inga kommentarer: