lördag 28 april 2007

Den andliga läromästaren


Försök lära dig sanningen genom att vända dig till en andlig mästare. Fråga honom i all ödmjukhet och tjäna honom. Den självförverkligade själen kan förläna kunskap till dig, ty han har sett sanningen.
Bg 4.34
.
Det är viktigt att förstå att andlighet inte är en fråga om sentimentalitet, spekulationer och subjektiva tolkningar. Det är fel att tala om tro, när man talar om andlighet, ty andlighet handlar inte om tro, utan om vetande.
.
En sekteristisk tro kan bytas ut närsomhelst; man kan vara kristen nu, senare byta till exempelvis islam, för att ännu senare vända sig till den ateistiska övertygelsen.
En tro är inte nödvändigtvis något beständigt, tro handlar mera om känslosamhet och grupptillhörighet än om faktiskt vetande. Andlig kunskap har inget med sekttillhörighet att göra.
.
I det sekulariserade samhället har uppfattningen uppstått att andlighet är någon som individen själv kan utforma efter personligt tycke. Det är en inställning som aldrig skulle accepteras inom något annat kunskapsområde, man kan lätt föreställa sig reaktionerna om någon skulle säga sig vara utbildad läkare eller jurist efter att ha läst några sidor i en bok och hittat på lite grann själv.
.
Andlighet är en exakt vetenskap, och bör behandlas som sådan.
.
Och som med all vetenskap, är det så att man inte kan sitta och spekulera ihop andligt vetande på egen hand, man måste utbildas, under en bona fide andlig läromästares ledning.
.
I Bhagavad-gita förklaras det att "Vägen mot andligt förverkligande är otivivelaktigt svår. Herren ger oss därför rådet att vända oss till en bona fide andlig mästare i lärjungesuccessionen som kommer från Herren Själv. Ingen kan vara en bona fide andlig mästare om han inte tillhör en lärjungesuccession. Herren är den ursprungliga andliga mästaren, och en person i lärjungesuccessionen kan förmedla Herrens budskap som det är till sin lärjunge. Ingen kan bli andligt förverkligad genom att tillverka sin egen metod, vilket är vanligt bland dåraktiga hycklare. Man måste vända sig till en bona fide andlig mästare för att erhålla kunskap.
Hemligheten till framsteg i andligt liv ligger i att tillfredsställa den självförverkligade andliga mästaren. Frågor och undergivenhet utgör den riktiga kombinationen som leder till andlig insikt. Om man inte är ödmjuk och tjänstvillig kommer inte de frågor man ställer till den lärda andliga mästaren att ge några resultat. I denna vers fördöms både blint accepterande och absurda frågor. Man skall inte bara lyssna undergivet på den andliga mästaren, utan måste också klart förstå vad han säger, genom ödmjukhet, tjänst och frågor. En bona fide andlig mästare är av naturen mycket vänlig mot sin lärjunge. När lärjungen är undergiven och alltid beredd att tjäna, blir därför utbytet av kunskap och frågor perfekt."
Bg 4.34 Innebörd
.
Det är en viktig punkt som Srila Prabhupada framhåller här: man skall inte acceptera något helt blint. Det är viktigt att ha en undersökande attityd, att ifrågasätta, att fråga om det man inte förstår. Givetvis skall man inte göra detta bara för att vilja utmana och provocera, för en sådan attityd leder inte till någonting, utan med en uppriktig vilja att verkligen förstå.
Är den andlige mästaren genuin, så kommer han att kunna ge tillfredsställande svar på frågorna.
.
I början av vägen mot andlig kunskap så är förstås en viss tro och tillit nödvändig. Med tiden kommer djupare insikter och ett förverkligande av skrifternas budskap.
Andligt liv börjar när man accepterar en bona fide andlig mästare, och under hans ledning följer den hängivna tjänstens reglerande principer. Meningen med detta system är att den andlige mästaren skall engagera lärjungen i Herrens tjänst.
.
Vem är en andlig läromästare?
Det verkliga syftet med andlig utbildning är självförverkligande, och den som undervisar om andlig kunskap måste således själv vara självförverkligad.
En genuin andlig mästare måste i sin tur ha tagit emot den andliga kunskapen från en tidigare läromästare, och ha tränats av honom. För att Herrens budskap skall nå fram till oss oförvanskat, måste det föras över från mästare till lärjunge, från generation till generation.
Den som verkligen har förstått Bhagavad-gitas undervisning är förpliktigad att undervisa andra, och han avviker aldrig från den Högste Herrens instruktioner, han försöker aldrig tolka, lägga till eller dra ifrån, utan framför helt enkelt kunskapen som han själv har hört den.
Den andliga mästaren är den Högste Herrens representant, och därmed är hans anvisningar helt och hållet desamma som Herrens anvisningar.
.
Den andlige läromästaren förmår befria sin lärjunge från sorg, bundenhet och illusion.
I Bhagavad-gita liknas den betingade själen med en person som är hårt bunden med rep. Är man bunden till händer och fötter kan man inte befria sig själv utan måste få hjälp av en obunden person. En bunden person kan inte hjälpa en annan bunden, så hjälparen måste vara befriad. Därför är det bara Krishna och Hans representant, den andliga mästaren, som kan befria den betingade själen. Utan denna hjälp är den betingade själen tvungen att fortsätta sitt slaveri under den materiella naturen.
.
Man skall inte tro att den andlige mästaren är någon som står emellan individen och Herren, som ett hinder. Mästaren är att betrakta som en transparent medium, som hjälper individen att se Herren. Den andlige mästaren hjälper oss att direkt erfara och förstå Gud, genom honom kan vi få personlig kontakt med Herren.
Detta är mysteriet med lärjungesuccessionen.

Inga kommentarer: