lördag 21 april 2007

Krishna


Gud har ett oändligt antal namn, men "Krishna" innefattar dem alla.
"Krishna" betyder "den alltigenom tilldragande", och Gud har så många attraktiva egenskaper att Han attraherar alla.

Bland Herrens alla tilldragande egenskaper kan ändå den viktigaste sägas vara att Han är en person. Krishna är inte en opersonlig tomhet; Han är en person med tankar och känslor precis som vi människor, men i motsats till människan så är Han fullständigt fri från alla fel och brister.

Krishna är den Högste Personen, alltings ursprung och den grund på vilket allt vilar.
Han är fullständigt fri och oberoende och förklaras i de vediska skrifterna besitta all makt, all styrka, all skönhet, all berömmelse, all kunskap och all avsagdhet. Själva döden fruktar Hans överhöghet. I det materiella universum sägs tiden vara Hans representant; inget är varaktigt i den materiella existensen, med tiden förintas allt.

Krishnas makt är oändlig, i ett enda andetag skapar Han och förintar alla universa.

Men Han är också vår bästa vän och välönskare, Gud är en person som det är möjligt att lära känna, att tjäna och att älska. Det sägs att tar vi ett steg mot Herren, så tar Han tio steg mot oss, Hans önskan är nämligen att vi skall befrias från allt lidande och misär som vi underkastas i denna materiella värld, och att vi skall återvända hem till den andliga världen; hem till Gudomen.

Det uppstår ibland missförstånd om att tillbe Gudsgestalten i templet eller att måla bilder av Krishna skulle vara någon sorts avgudadyrkan. Detta stämmer inte.
Avgudadyrkan innebär att man dyrkar något beläte som man skapat efter egen fantasi.
Det går inte att spekulera över hur Gud ser ut; man måste läsa i auktoritativa skrifter (mer om detta i nästa inlägg) om vem Krishna är och hur Han ser ut.

I nionde cantot av eposet Srimad Bhagavatam beskrivs Herren så här:

Närhelst de religiösa principerna avtar och de irreligiösa principerna tilltar, uppenbarar Sig av egen vilja den högsta härskaren, Gudomens Högsta Personlighet Sri Hari.

Förutom Herrens personliga önskan finns ingen orsak till Hans framträdande, försvinnande eller gärningar. I egenskap av Översjäl är Han medveten om allt. Följaktligen finns det ingen orsak som påverkar Honom, inte ens verkningarna av fruktbringande gärningar.

Gudomens Högsta Personlighet verkar genom Sin materiella energi vid skapelsen, vidmakthållandet och förintelsen av denna kosmiska manifestation. Allt sker endast därför att Herren av medlidande önskar befria den levande varelsen och få slut på hans materialistiska liv, hans ständigt upprepade födsel och död. Sålunda gör Han det möjligt för den levande varelsen att åter komma hem, tillbaka till Guds rike.

För att visa Sin orsaklösa barmhärtighet för de gudshängivna, som skulle komma att födas i framtiden i denna Kali-ålder, agerade Gudomens Högsta Personlighet, Krishna, på ett sådant sätt, att man helt enkelt genom att minnas Honom blir fri från all sorg och olycka i den materiella tillvaron.

Krishnas ansikte är dekorerat med smycken, såsom örringar formade som hajar. Han öron är vackra, Hans kinder strålande och Hans leende attraherar alla. Alla som ser Herren Krishna upplever en festivalstämning. Vem som helst känner fullständig tillfredsställelse av att se Hans ansikte och kropp.

S.B 9.24.56-58, 61, 65

Inga kommentarer: