onsdag 25 april 2007

Och om man inte kan utöva bhakti-yoga?Bilderna visar Radhadesh i Belgien, ett av ISKCONs tempel. Besökare är välkomna.


Bhakti-yoga innebär ett reglerat liv, som kräver en viss disciplin. Det är kanske inte alla som vill eller har möjlighet att ta upp ett sådant liv. Men vad skall man då göra om man vill avancera andligt?

"Om du inte kan tillämpa bhakti-yogas föreskrifter, försök då istället arbeta för Mig, ty genom att arbeta för Mig kommer du att nå det fulländade stadiet.

Man bör vara sympatiskt inställd till spridande av Krishna-medvetande. Det finns många hängivna som är engagerade i att sprida Krishna-medvetande, och de behöver hjälp. Även om man alltså inte direkt kan tillämpa bhakti-yogas reglerande principer, kan man stödja sådant arbete. Varje bemödande kräver utrymme, kapital, organisation och arbetkraft. Samma saker behövs också i Krishnas tjänst. Den enda skillnaden är att i det materiella livet arbetar man för sinnesnjutning. Samma arbete kan dock utföras för att glädja Krishna, och då blir arbetet andligt. Det finns många områden där man kan hjälpa, och man bör vara intresserad av sådana handlingar. Denna frivilliga tjänst kommer att hjälpa en att nå ett högre tillstånd av gudskärlek, varvid man blir fulllkomlig."
Bg 12.10

"Om du emellertid är oförmögen att arbeta i detta medvetande, försök då att försaka frukterna av ditt arbete, och försök att vara förankrad i självet.

Det kan vara så att man p g a sociala, familj- eller religiösa förhållanden eller andra förhindrande omständigheter, är oförmögen att ens sympatisera med Krishna-medvetna aktiviteter. Om man direkt stödjer Krishna-medvetna aktiviteter, kan protester från familjemedlemmar uppkomma, och man kan stöta på många andra svårigheter. De som har sådana problem tillråds att offra frukterna av sitt arbete till ett gott ändamål. Vi finner att när en person, som inte ens är intresserad av Krishna-medvetna aktiviteter, ger bidrag till sjukhus eller andra sociala institutioner, så försakar han sina handlingars frukter, för vilka har har arbetat hårt. Detta rekommenderas även här, ty genom att ge bort frukterna av sitt arbete renar man gradvis sitt inre sinne, och med ett rent inre sinne kan man förstå Krishna-medvetande."
Bg 12.11"Om du inte kan tilläpa denna metod, sysselsätt dig då med att odla kunskap. Bättre än kunskap är emellertid meditation, och bättre än meditation är försakelse av handlingens frukter, ty genom sådan försakelse kan man uppnå sinnesfrid.
Det är bättre för dem, som inte kan följa Krishna-medvetandets principer att odla kunskap, ty genom kunskap kan man komma till insikt om sin verkliga situation.
Kunskap utvecklas så småningom till meditation. Genom meditation kan man gradvis förstå Gudomens Högsta Personlighet. Under alla omständigheter bör man dock försaka frukten av sitt arbete, vilket innebär att man använder karmas resultat till ett gott ändamål.
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns två metoder att nå Gudomens Högsta Personlighet, det högsta målet. En metod innebär en gradvis utveckling, medan den andra metoden är direkt. Hängiven tjänst i Krishna-medvetande är den direkta metoden. Den indirekta metoden innebär försakande av handlingens frukter. Man kan antingen gå steg för steg eller också kan man gå den direkta vägen. Det är inte möjligt för alla att tillämpa den direkta metoden, och därför är den indirekta metoden också bra.
I Bhagavad-gita är det dock den direkta metoden som betonas."
Bg 12.12
Inga kommentarer: