torsdag 1 november 2007

De andliga mästarna

.
Sri Caitanya Mahaprabhu är ingen annan är Sri Radha och Krishna i en och samma gestalt. Han är medelpunkten för de gudshängivna som noga följer Srila Rupa Gosvami i spåren. Srila Rupa Gosvami och Srila Sanatana Gosvami är de mest framstående efterföljarna till Srila Svarupa Damodara Gosvami, som fungerade som den mest intime tjänaren till Herren Caitanya Mahaprabhu, tidigare i livet känd om Visvambhara. Srila Raghunatha dasa Gosvami var en direkt lärjunge till Srila Rupa Gosvami. Sri Caitanya-caritamritas författare, Srila Krishnadasa Kaviraja Gosvami, är en lärjunge i direkt nedstigande led från Srila Rupa Gosvami och Srila Raghunatha dasa Gosvami.
.
Srila Krishnadasa Kaviraja Gosvami hade som sin direkta lärjunge Srila Narottama dasa Thakura, som antog Srila Visvanatha Cakravarti som sin tjänare. Srila Visvanatha Cakravarti Thakura accepterade Srila Jagannatha dasa Babaji, som initierade Srila Bhaktivinoda Thakura, som i sin tur initierade Srila Gaurakisora dasa Babaji, andlig mästare för Om Visnupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja, som är andlig mästare för vår ringa person.
.
Eftersom vi tillhör denna lärjungekedja från Sri Caitanya Mahaprabhu, kommer denna utgåva av Sri Caitanya-caritamrita inte att innehålla några nyheter som framsprungit ur vår lilla hjärna, utan endast rester av den mat som ursprungligen smakades av Herren i Egen person. Herren Caitanya hör inte hemma på de tre kvaliteternas världsliga nivå. Han tillhör den transcendentala plattformen, som är utom räckhåll för den levande varelsens ofullkomliga varseblivningsförmåga. Inte ens de högst utbildade världsliga lärde kan närma sig den transcendentala plattformen, såvida han inte underordnar sig det transcendentala ljudet i en mottaglig sinnesstämning, ty det är endast i en sådan sinnesstämning som man kan förverkliga Sri Caitanya Mahaprabhus budskap. Det som kommer att beskrivas i denna skrift har således ingenting att göra med de tankelekar som alstras av trögas sinnen spekulativa ovanor. Ämnet i denna bok består inte av påhittade idéer utan en verklig, andlig upplevelse, som man kan förverkliga genom att godta principerna för lärjungesuccessionen, som finns beskriven ovan. Varje avvikelse från dessa principer förvillar läsarens förståelse av mysteriet Sri Caitanya-caritamrita, som är en transcendental skrift, avsedd att utgöra fortsatta studier för den som förverkligat all vedisk litteratur, såsom Upanisaderna och Vedanta och deras naturliga kommentarer såsom Srimad-Bhagavatam och Bhagavad-gita.
.
Denna utgåva av Sri Caitanya-caritamrita presenteras som studiematerial för allvarliga lärde som verkligen söker efter den Absoluta Sanningen. Det är inte en tankespekulatörs högmodiga lärdomar, utan en uppriktig anstränging att uppfylla befallningen från en högre auktoritet, vars tjänst är själva själen i detta blygsamma försök. Denna bok avviker inte det ringaste från uppenbarelseskrifterna, och den som följer lärjungesuccessionens principer kommer därför att kunna förverkliga andemeningen i denna bok helt enkelt genom att lyssna.
.
Sri Caitanya-caritamritas första kapitel inleds med fjorton sanskritverser som beskriver den Absoluta Sanningen. De nästföljande tre sanskritverserna beskriver Vrindavanas tre mest betydelsefulla Gudsgestalter, nämligen Sri Radha-Madana-mohana, Sri Radha-Govindadeva och Sri Radha-Gopinathaji. Den första av de fjorton verserna är en symbolisk bild av den Högsta Sanningen, och hela första kapitlet är i själva verket tillägnat denna enda vers som beskriver Herren Caitanya i Hans sex olika transcendentala uppenbarelseformer.
.
Den första manifestation som beskrivs är den andlige mästaren, som uppenbarar sig i två delaspekter, den initierande och den instruerande andlige mästaren. De är identiska, eftersom båda är fenomenella manifestationer av den Absoluta Sanningen. Därefter nämns de gudshängivna, som indelas i två grupper, nämligen elever och mästare. Därnäst kommer Herrens inkarnationer (avatarer), som beskrivs inte vara skilda från Herren. Dessa inkarnationer indelas i tre avdelningar - inkarnationer av Herrens kraft, inkarnationer av Hans egenskaper och inkarnationer av Hans auktoritet. I samband med detta behandlas Sri Krishnas direkta uppenbarelseformer och Hans transcendentalt lekande manifestationer. Det som nämns härnäst är Herrens krafter, av vilka de tre mest betydelsefulla beskrivs: gemålerna i Guds rike (Vaikuntha), Dvarakadhamas drottningar och de högsta av dem alla, Vrajadhamas ungmör. Slutligen finns den Högste Herren i Egen person, som är källan som alla dessa manifestaioner härrör från.
.
Herren Sri Krishna och Hans fullständiga delaspekter befinner Sig samtliga i samma kategori som Herren Själv, den dynamiska Absoluta Sanningen, medan Hans hängivna, Hans eviga följeslagare, utgör Hans energier. Energin och dess källa är, fundamentalt sett, en och samma , men eftersom deras funktioner är olika, är de samtidigt skilda åt. Således är den Absoluta Sanningen manifesterad som mångfalden i enheten. Denna filosofiska slutsats, som är i enlighet med Vedanta-sutras, kallas acintya-bhedabheda-tattva, dvs föreställningen om samtidig enhet och åtskillnad. I senare delen av detta kapitel beskrivs Sri Caitanya Mahaprabhus och Srila Nityananda Prabhus transcendentala ställning med hänvisning till ovannämnda teistiska fakta.
.
Caitanya-caritamrita
Adi-lila, Kapitel 1


Inga kommentarer: