lördag 24 november 2007

Samtal mellan Herren Caitanya och Ramananda Raya


I Amrita-pravaha-bhasya ger Srila Bhaktivinoda Thakura en sammanfattning av åttonde kapitlet.
.
Efter att ha besökt Jiyada-nrsimha-templet gick Sri Caitanya Mahaprabhu till en plats vid namn Vidyanagara på Godavariflodens strand. När Srila Ramananda Raya gick dit för att a sitt bad, träffades de båda. Då de hade presenterats för varandra bad Sri Ramananda Raya Sri Caitanya Mahaprabhu attt stanna i byn under några dagar. Caitanya Mahaprabhu godtog hans inbjudan och stannade där i några vedsika brahmaners hem. På kvällen brukade Srila Ramananda Raya komma för att träffa Sri Caitanya Mahaprabhu. Ramananda Raya, som var klädd i vanliga kläder, betygade sin respektfulla vördnad för Herren. Sri Caitanya Mahaprabhu ställde frågor til honom om syftet med och metoden för gudsdyrkan, och Han bad honom också recitera verser ur den vediska litteraturen.
.
Först förklarade Srila Ramananda Raya varnasrama-systemet. Han citerade olika verser om karmarpana, vilka fastställde att allting skall tillägnas Herren. Han talade sedan om obundet agerande, kunskap blandad med gudshängiven tjänst och slutligen spontan kärleksfull tjänst till Herren. Efter att ha hört Srila Ramananda Raya citera några verser, accepterade Sri Caitanya Mahaprabhu principen för ren gudshängiven tjänst, vilken är fri från alla former av spekulation. Efter detta bad Sri Caitanya Mahaprabhu Ramananda Raya att förklara den gudshängivna tjänstens högre plan. Då förklarade Srila Ramananda Raya ren gudshängiven tjänst, kärlek till Gud, dvs sådan tjänst till Gud som utförs i ett rent tjänande sinnelag eller med en känsla av vänskap eller föräldrakärlek. Han talade om tjänst till Herren i ett sinnelag av äktenskaplig kärlek. Han talade sedan om hur man på olika sätt kan utveckla äktenskaplig kärlek. Denna äktenskapliga kärlek når sin fulländning i Srimati Radharanis kärlek till Krishna. Sedan förklarade han Srimati Radharanis ställning och gudskärlekens transcendentala stämningar. Därefter reciterade Srila Ramananda Raya en egen vers, som refererade till det hänryckta seendets plan, vilket kallas prema-vilasa-vivarta. Srila Ramananda Raya förklarade också att alla stadier av äktenskaplig kärlek kan uppnås genom barmhärtighet från Vrindavanas invånare, särskilt gopierna. Alla dessa ämnen beskrevs sålunda på ett levande sätt. Gradvis insåg Ramananda Raya Sri Caitanya Mahaprabhus ställning, och när Sri Caitanya Mahaprabhu visade Sin verkliga skepnad, föll Ramananda Raya medvetslös till marken. Efter några dagar bad Sri Caitanya Mahaprabhu Ramananda Raya att lämna sin regeringstjänst och komma till Jagannatha Puri. Dessa skildringar av mötena mellan Ramananda Raya och Sri Caitanya Mahaprabhu är hämtade ur Svarupa Damodara Gosvamis anteckningsbok.
.
Caitanya-caritamrita
Madhya-lila Kapitel 8
.
Ramananda Raya var född i en sudra-familj och förvånades över att Herren Caitanya trots detta omfamnade honom.
.
Vaisyerna är köpmän och sudrerna, dvs arbetarna, är tjänare. Enligt den vediska klassindelningen tillhör de en lägre samhällsgrupp. Ett lågt liv är ett liv utan Krishnamedvetande. Man beräknade högre och lägre ställningar i samhället genom att beakta en persons Krishnamedvetande. En brahmana anses vara på det högsta planet, ty Han känner Brahman, den Absoluta Sanningen. Personer tillhörande den andra kasten, ksatriyerna, känner också Brahman, men inte lika väl som brahmanerna. Vaisyerna och sudrerna har ingen klar förståelse för gudsmedvetande, men om de utvecklar Krishnamedvetande tack vare Krishnas och den andliga mästarens barmhärtighet, stannar de inte kvar i de lägre kasterna (papayonah).
.
Om man inte uppnått livets högsta standard, kan man inte återvända hem til Guds rike. Man kanske råkar vara en sudra, vaisya eller kvinna, men om man med Krishnamedvetande är engagerad i Herrens tjänst, bör man inte betraktas som stri, sudra, vaisya eller lägre än en sudra. En person som är engagerad i Herrens tjänst får aldrig anses tillhöra en lågättad familj, även om han är född i en lågättad familj. Padma Purana ger följande förbud: viksate jati-samanyat / sa yati narakam dhruvam. En person kommer snabbt att komma till helvetet om han beaktar en gudshängivens börd. Fastän Sri Ramananda Raya till synes var född i en sudra-familj, får han inte betraktas som sudra, ty han var en långt framskriden gudshängiven. Han befann sig förvisso på det transcendentala planet. Därför omfamnades han av Sri Caitanya Mahaprabhu. På grund av andlig ödmjukhet framställde Sri Ramananda Raya sig själv som sudra. Det enda man behöver göra är att utveckla Krishnamedvetande, även om man är engagerad i regeringstjänst eller någon annan penningverksamhet; med andra ord i materialistiskt liv. Krishnamedvetande är en mycket enkel metod. Man behöver bara sjunga Herrens heliga namn och noga följa de principer som förbjuder syndfulla gärningar. Om man gör detta kan man inte längre betraktas som oberörbar, visayi (materialistsik) eller sudra.
8.36
.
Vid slutet av varje kapitel erkänner författaren värdet av lärjungesuccessionen. Han hävdar aldrig att han skrivit detta transcendentala verk efter att ha utfört forskningsarbete. Han erkänner helt enkelt sitt beroende av de anteckningar som gjorts av Svarupa Damodara, Raghunatha dasa Gosvami och andra auktoritativa personer. Detta är det korrekta sättet att skildra transcendental litteratur, som aldrig är avsedd för akademiker och forskare. Metoden är mahajano yena gatah sa panthah: man måste noga följa stora personligheter och acaryer. Acaryavan puruso veda: den som välsignats av en acarya vet allting. Detta uttalande som gjorts av Kaviraja Gosvami är mycket värdefullt för alla rena gudshängivna. Man kan emellertid inte besitta transcendental kunskap genom att blott ha hört från en guru som inte är genuin. Gurun måste vara genuin, och han måste själv ha lyssnat till sin genuine guru. Endast då kan hans budskap godtas som äkta. På detta sätt överförs budskapet i den auktoriserade andliga lärjungesuccessionen från en genuin andlig mästare till en genuin lärjunge.
8.313

Inga kommentarer: