söndag 18 november 2007

Hänryckningens uttryck hos Herren Caitanya


I Madhya-lilas andra kapitel beskriver författaren de lekar som Herren utförde under de sista tolv åren av Sitt liv. Således har han också beskrivit några av Antya-lilas lekar. Varför han har gjort på detta sätt är mycket svårt för en vanlig människa att förstå. Författaren förväntar sig att läsandet om Herrens lekar kommer att hjälpa en person att gradvis uppväcka sin slumrande kärlek till Krishna. Det är på det viset att denna Caitanya-caritamrita sammanställdes av författaren då han var mycket gammal. Därför finns huvudddragen i Antya-lila också beskrivna i detta andra kapitel. Srila Kaviraja Gosvami har bekräftat att Svarupa Damodaras uppfattning är auktoritativ när det gäller hängiven tjänst. Förutom detta finns Svarupa Damodaras anteckningar, som Raghunatha dasa Gosvami har bevarat i sitt minne och som har varit till hjälp vid sammanställandet av Caitanya-caritamrita. Efter Svarupa Damodara Gosvamis bortgång begav sig Raghunatha dasa till Vrindavana för att se staden. Författaren, Srila Kaviraja Gosvami, träffade då Raghunatha dasa Gosvami, och genom dennes nåd kunde även han bevara alla anteckningar i minnet. Tack vare detta var det möjligt för författaren att fullborda denna transcendentala skrift, Sri Caitanya-caritamrita.

Caitanya-caritamrita
Madhya-lila Kapitel 2
.
Under Sina tidigare lekar i Vrindavana, önskade Herren Krishna njuta av tre olika slag av hänryckning, men trots stor ansträngning kunde Han inte smaka dem. Sådana hänryckningar är förbehållna Srimati Radharani. För attt kunna smaka dessa accepteraede därför Sri Krishna Srimati Radharanis ställning som Caitanya Mahaprabhu.
2.80
.
Genom att personligen smaka gudskärlekens sinnesstämningar, lärde Caitanya Mahaprabhu ut metoden till sina direkta lärjungar. Sri Caitanya Mahaprabhu är den mest frikostiga inkarnationen av gudskärlekens önskesten. Han bryr Sig inte om huruvida en person är en lämplig eller en olämplig mottagare, utan Han skänker Sin skatt till alla och envar. Således är Han den mest generöse.
2.81
.
Ingen, inte ens Brahma, kan fastställa eller ens smaka en droppe av detta hemliga hav av hänryckning, men i Sin orsaklösa barmhärtighet spred Sri Caitanya Mahaprabhu denna gudskärlek över hela världen. Därför kan det inte finnas någon inkarnation som är mer frikostig än Sri Caitanya Mahaprabhu. Det finns ingen generösare givare. Vem kan beskriva Hans transcendentala egenskaper?
2.82
.
En vanlig person kan inte förstå de transcendentala hänryckningarna i Srimati Radharanis sinnesstämning. Olämpliga personer, som utnyttjar dessa, förleds till sahajiya, baula eller andra sampradayor. På detta sätt förvrängs läran. Inte ens lärda vetenskapsmän inom det akademiska området kan förstå den transcendentala lycksalighet och hänryckning som uppvisades av Sri Caitanya Mahaprabhu och Hans rena hängivna. Man måste var lämpad att förstå innebörden av Sri Caitanya Mahaprabhus gärningar.
2.83
.
Sri Caitanya Mahaprabhus lekar är de främsta av juveler. De har förvarats i Svarupa Damodara Gosvamis skattkammare, och han har förklarat dem för Raghunatha dasa Gosvami, som i sin tur har återberättat dem för mig. Vadhelst jag har hört från Raghunatha dasa Gosvami har jag beskrivit i denna bok, vilken erbjuds alla hängivna.

Med andra ord är Caitanya-caritamrta kärnan av instruktionerna, som gavs genom parampara-systemet i den lärjungekedja som stammar från Sri Caitanya Mahaprabhu.
2.84

Srila Kaviraja Gosvami och de som följer i hans fotspår behöver inte underhålla allmänheten. Deras uppgift är helt enkelt att tillfredsställa de tidigare acaryerna och beskriva Herrens lekar.
En person som har förmåga att förstå, kan njuta av denna upphöjda transcendentala skrift, som i själv verket inte är avsedd för vanliga personer som vetenskapsmän och författare. Sri Caitanya Mahaprabhus lekar, såsom de beskrivs i Caitanya-caritamrita, studeras vanligtvis ur en litterär och historisk synvinkel vid universitet och i vetenskapliga kretsar, men i själva verket är Caitanya-caritamrita inte ett ämne som är avsett för forskare eller litterära vetenskapmän. Den är helt enkelt avsedd för sådana gudshängivna som har vigt sina liv åt tjänst till Sri Caitanya Mahaprabhu.
2.85
.
I denna Caitanya-caritamrita finns inga motstridiga slutsatser, ej heller har någon annans åsikt godtagits. Jag har författat denna bok för att beskriva den enkla verkligheten, såsom jag har hört den från överordnade. Om jag blir invecklad i andra personers gillande eller ogillande, kan jag omöjligt nedteckna den enkla sanningen.

Det enklaste en människa kan göra är att följa sina föregångare. Att göra bedömningar i enlighet med världsliga sinnen är inte särskilt enkelt. Vadhelst som uppväcks genom tillgivenhet till ens föregångare är den hängivna tjänstens metod. Författaren har helt enkelt beskrivit sin spontana förståelse, sådsom den förlänats honom av överordnade. Verkliga fakta är möjliga att förstå för sanna hängivna. När dessa fakta nedtecknas är de mycket tilltalande för de gudshängivna, men en person inte är gudshängiven kan inte förstå. Sådant är ett ämne, som är avsett att förverkligas.
2.86

Om man till en början inte förstår, men fortsätter att lyssna om och om igen, kommer de underbara verkningarna av Herren Caitanyas lekar att medföra kärlek till Krsna. Man kommer gradvis att komma till insikt om de kärleksfulla förhållandena mellan Krsna och gopierna eller andra föjeslagare i Vrndavana. Alla uppmanas att fortsätta lyssna, om och om igen, för att verkligen gagnas.
2.87

Inga kommentarer: