lördag 3 november 2007

Herren Nityanandas härlighet


Detta kapitel är huvudsakligen ägnat åt att beskriva Sri Nityananda Prabhus innersta natur och ära. Herren Sri Krishna är den Absoluta Personliga Guden, och Hans första uppenbarelseform i en gestalt avsedd för lekar är Sri Balarama.
.
Bortom denna materiella världs begränsning finns den andliga världen, paravyoma, som har många andliga planeter, av vilka den högsta är Krishnaloka. Krishnaloka, Krishnas hemvist har tre avdelningar, vilka kallas Dvaraka, Mathura och Gokula. I denna boning utvidgar Sig den Personliga Guden till att omfatta fyra fullständiga delar - Krishna, Balarama, Pradyumna (den transcendentale Amor) och Aniruddha. Dessa är kända som de ursprungliga fyrfaldiga gestalterna.
.
På Krishnaloka finns en transcendental plats om kallas Svetadvipa eller Vrindavana. Under Krishnaloka, i den andliga rymden, befinner sig Vaikuntha-planeterna. På varje Vaikuntha-planet finns en fyrarmad Narayana, som uppkommit ur den första fyrfaldiga uppenbarelseformen. Den Personliga Guden vid namn Sri Balarama i Krishnaloka är den ursprunglige Sankarnsana (attraherande Gudsgestalten), och från denne Sankarsana expanderar en annan Sankarsana, som kallas Maha-Sankarsana, som vistas på en av Vaikuntha-planeterna. Med hjälp av Sin inre kraft, vidmakthåller Maha-Sankarsana den transcendentala existensen hos alla planeter i den andliga rymden, där alla levande varelser är evigt befriade själar. Där lyser den materiella energins inflytande med sin frånvaro. På dessa planeter finns den andra, fyrfaldiga uppenbarelseformen.
.
Utanför Vaikuntha-planeterna finns Sri Krishnas opersonliga uppenbarelse, som kallas Brahmaloka. På andra sidan Brahmaloka finns den andliga karana-samudra, Orsaksoceanen. den materiella energin existerar på andra sidan Orsaksoceanen. Den materiella energin existerar på andra sidan Orsaksoceanen, utan att vidröra den. I Orsaksoceanen finns Maha-Visnu, den ursprungliga purusa-expansionen från Sankarsana. Denne Maha-Visnu låter Sin blick svepa över den materiella energin, och genom en återspegling av Sin transcendentala kropp förenar Han Sig med de materiella ämnena.
.
Som källa till de materiella ämnena är den materiella energin känd om pradhana, och som källa till den materiella energins manifestationer är den känd som maya. Men den materiella naturen är trög eftersom hon saknar oberoende kraft att uträtta någonting. Hon ges kraft att förrätta den kosmiska manifestationen genom Maha-Visnus blick. Därför är den materiella energin inte den ursprungliga orsaken till den materiella manifestationen. I stället är det Maha-Visnus transcendentala blick över den materiella naturen som ger upphov till den kosmiska manifestationen.
.
Maha-Visnu träder åter in i varje universum som källan till alla levande varelser, Garbhodakasayi Visnu. Från Garbhodakasayi Visnu uppenbarar Sig Ksirodakasayi Visnu, Översjälen hos varje levande varelse. Garbhodakasayi Visnu har också Sin egen Vaikuntha-planet i varje universum, där Han vistas om Översjäl och suverän härskare över universum. Garbhodakasayi Visnu vilar i centrum av universums vattenfyllda del och ger upphov till universums första levande varelse, Brahma. Den imaginära, världsomfattande skepnaden är en deluppenbarelse av Garbhodakasayi Visnu.
.
På varje universums Vaikutha-planet finns en mjölkocean, och i denna ocean finns en ö som kallas Svetadvipa, där Herren Visnu vistas. Därför beskriver detta kapitel två Svetadvipa - en i Krishnas boning och en andra i varje universums mjölkocean. Den Svetadvipa som finns i Krishnas boning är identisk med Vrindavana-dhama, som är den plats där Krishna uppenbarar Sig för att uppvisa Sina kärleksfulla lekar. I den Svetadvipa, som finns inom varje universum, finns en Sesa-gestalt av Gud som tjänar Visnu genom att anta formen av Hans paraply, tofflor, soffa, kuddar, klädnader, bostad, heliga tråd, tron osv.
.
Herren Baladeva i Krishnaloka är Nityananda Prabhu. Därför är Nityananda Prabhu den Ursprunglige Sankarsana, och Hans uppenbarelseformer som purusas i alla universa är deluppenbarelser av Nityananda Prabhu.
.
I detta kapitel har författaren skildrat historien om hur han lämnade hemmet för en personlig pilgrimsfärd till Vrindavana och hur han uppnådde all framgång där. I denna skildring avslöjas att författarens ursprungliga fädernehem och födelseplats ligger i Katwa-distriktet, i byn Jhamatapura, som ligger nära Naihati. Krishnadasa Kavirajas broder inbjöd Sri Minaketana Ramadasa, en framstående hängiven till Herren Nityananda, till sitt hem, men en präst vid namn Gunarnava Misra gav honom ett dåligt mottagande, och Krishnadasa Kaviraja Gosvamis broder, som inte erkände Herren Nityanandas ära, tog även prästens parti. Därför blev Ramadasa ledsen, bröt av sin flöjt och gick sin väg. Detta var en stor olycka för Krishnadasa Kavirajas broder. Men samma natt fick Krishnadasa Kaviraja Gosvami i en dröm motta Herren Nityananda Prabhus barmhärtighet, och blev beordrad att nästa dag ge sig av mot Vrindavna.
.
Caitanya-caritamrita
Adi-lila Kapitel 5

Inga kommentarer: