måndag 12 november 2007

Herren Sri Caitanya Mahaprabhus ankomst


Detta Sri-Caitanya-caritamritas trettonde kapitel skildrar Herren Caitanya Mahaprabhus framträdande. Hela Adi-lila-delen beskriver Herren Caitanya Mahaprabhus liv som familjeförsörjare, och på liknande sätt skildar Antya-lila Hans liv som sannyasi. I Antya-lila kallas Hans första sex år som sannyasi för Madhya-lila. Under denna tid reste Caitanya Mahaprabhu runt södra Indien, for till Vrindavna, återvände från Vrindavna och förkunnade sankirtana-rörelsen.
.
En lärd brahmana vid namn Upendra Misra, som bodde i Srihatta-distriktet, var far till Jagannatha Misra, som kom till Navadvipa för att studera under ledning av Nilambara Cakravarti och som sedan slog sig ned där efter att ha gift sig med Nilambara Cakravartis dotter, Sacidevi. Sri Sacidevi födde åtta barn, samtliga döttrar, som dog en efter en omedelbart efter födelsen. Efter sin nionde graviditet födde hon en son, som gavs namnet Visvarupa. Därefter, år 1407 i Saka-eran (år 1486 e Kr) på fullmånenatten i Phalgunas månad, under simhalagnas stjärnbild, framträdde Herren Caitanya Mahaprabhu som son till Sri Sacidevi och Jagannatha Misra. Efter att lärda personer och brahmaner hörde talas om Caitanya Mahaprabhus födelse, tog de med sig många gåvor och kom för att betrakta det nyfödda barnet. Nilambara Cakravarti, som var en framstående astrolog, sammanställde genast ett horoskop, och genom sina astrologiska beräkningar kunde han se att barnet var en mäktig personlighet. Detta kapitel beskriver kännetecknen hos denna mäktiga personlighet.
Caitanya-caritamrita
Adi-lila Kapitel 13
.

.Herren Sri Caitanya Mahaprabhu framträdde i Navadvipa och var synlig i fyrtioåtta år, under vilka Han roade Sig i Sina lekar.
.
Herren Sri Caitanya Mahaprabhu framträdde år 1407 i Saka-eran (1486 e Kr), och år 1455 (1534 e Kr) försvann Han från denna värld.

Under tjugofyra år levde Herren Caitanya i grihastha-asrama (familjeliv), och deltog alltid i Krishnarörelsens lekar.
.
Efter tjugofyra år antog Han försakelsens livsordning, sannyasa, och Han vistades under ytterligare tjugofyra år i Jagannatha Puri.
.
Av de sista tjugofyra åren tillbringade Han de första sex med att oavbrutet resa runt Indien, ibland i Sydindien, ibland i Bengalen och ibland i Vrindavana.

Under de återstående arton åren vistades Han hela tiden i Jagannatha Puri. Genom att recitera det nektarljuva Hare Krishna-maha-mantrat, dränkte Han alla där i en översvämmande kärlek till Krishna.

Hans familjelivs lekar kallas Adi-lila, begynnelselekarna. Hans senare lekar kallas Madhya-lila och Antya-lila, de mellersta respektive slutliga lekarna.
.
Alla de lekar som iscensattes av Herren Sri Caitanya Mahaprabhu i Hans Adi-lila blev nedtecknade i sammanfattad form av Murari Gupta.
.
Hans senare lekar (Madhya-lila och Antya-lila) blev nedtecknade av Hans sekreterare, Svarupa Damodara Gosvami, och fanns således i en bok.
.
Genom att se och lyssna till de anteckningar, som nedtecknats av dess båda framstående personligheter, kan en vaisnava, en Herrens hängivne, lära känna dessa lekar en efter en.

Hans inledande lekar är uppdelade i fyra avdelningar: balya, pauganda, kaisora och yauvana (barndom, tidiga pojkår, senare pojkår och ungdom).

Jag frambär min respektfulla vördnad till fullmånekvällen i månaden Phalguna, en lyckosam tid fylld av lyckobringande tecken, när Herren Sri Caitanya Mahaprabhu anlände tillsammans med reciterandet av det heliga namnet, Hare Krishna.

På fullmånekvällen i månaden Phalguna när Herren föddes, inträffade samtidigt även en månförmörkelse.
.
Glädjestrålande sjöng alla Herrens heliga namn - "Hari! Hari!" - och därefter framträdde Herren Sri Caitanya Mahaprabhu, efter att Han först förorsakat det heliga namnets framträdande.

Vid Sin födelse, i Sin barndom, under Sina tidigare och senare pojkår såväl som i Sin ungdom, förmådde Herren Caitanya Mahaprabhu, med olika förevändningar, folk att sjunga Haris heliga namn (Hare Krishna-maha-mantrat).

När Herren grät i Sin barndom, brukade Han genast sluta då Han hörde de heliga namnen Krishna och Hari.

Alla de vänliga kvinnorna som kom för att se barnet, brukade recitera de heliga namnen, "Hari! Hari!", så snart som barnet började gråta.

När alla kvinnorna såg detta upptåg , skrattade de och kallade Herren "Gaurahari". Sedan dess blev Gaurahari ännu ett av Hans namn.

Hans barndom varade fram till dagen för hate khadi, då Hans utbildning började, och Hans ålder från slutet av Hans barndom tills Han gifte Sig kallas pauganda.

Efter Hans giftermål började Hans ungdom, och i Sin ungdom förmådde Han alla att recitera Hare Krishna-maha-mantrat överallt.

Under Sin pauganda-ålder blev Han en allvarlig elev och undervisade även lärjungar. På detta sätt brukade Han förklara Krishnas heliga namn överallt.

När Sri Caitanya Mahaprabhu ledde en kurs i grammatik (vyakarana) och förklarade den med hjälp av anteckningar, undervisade Han Sina lärjungar om Herren Krishnas härlighet. Alla förklaringar kulminerade i Krishna, och Hans lärjungar brukade ha mycket lätt att förstå dem. På detta sätt utövade Han ett förunderligt inflytande.

Vid den tiden då Herren Caitanya Mahaprabhu studerade, bad Han alla Han mötte att recitera Hare Krishna-maha-mantrat. På detta sätt översvämmade Han hela Navadvipas stad med sjungandet av Hare Krishna.

Alledes före Hans ungdomsår inledde Han sankirtana-rörelsen. Dag och natt brukade Han dansa i hänryckning tillsammans med Sina hängivna.
.
Sankirtana-rörelsen pågick från den ena stadsdelen till den andra, allt eftersom Herren vandrade överallt och utförde kirtana. På detta sätt översvämmade Han hela världen genom att dela ut Gudskärlek.

Herren Caitanya Mahaprabhu vistades i trakten av Navadvipa i tjugofyra år, och Han lockade varje person att recitera Hare Krishna-maha-mantrat och på detta sätt försjunka i kärlek till Krishna.

Under Sina återstående tjugofyra år, vistades Sri Caitanya Mahaprabhu i Jagannatha Puri tillsammans med Sina hängivna, efter att ha ingått i försakelsens livsordning.

Under sex av dessa tjugofyra år i Nilacala (Jaganantha Puri), delade Han ut Gudskärlek genom att ständigt sjunga och dansa.

Under dessa sex år reste Han runt hela Indien, med början från Kap Comorin, genom Bengalen till Vrindavana, och Han sjöng, dansade och spred kärlek till Krishna.

Herren Caitanya Mahaprbhus gärningar under Hans resor efter att ha ingått sannyasa är Hans främsta lekar. Hans gärningar under Sina återstående arton år kallas antya-lila, den slutliga delen av Hans lekar.

Under sex av de arton åren Han oavbrutet vistades i Jagannatha Puri, utförde Han regelbundet kirtana och föranledde alla de hängivna att älska Krishna enbart genom att sjunga och dansa.

Under resten av de tolv år Han vistades i Jaganantha Puri, lärde Han alla att smaka den transcendentala, söta hänryckningen av kärlek till Krishna genom att Själv smaka den.

Dag och natt kände Herren Caitanya Mahaprabhu saknaden av Krishna. Han uppvisade symptom på denna saknad, genom att Han grät och talade mycket osammanhängande, som en galning.

På samma sätt som Srimati Radharani talade osammanhängande när Hon träffade Uddhava, så upplevde även Sri Caitanya Mahaprabhu, både dag och natt, sådant hänryckt tal i Srimati Radharanis sinnestämning.

Herren brukade läsa böckerna av Vidyapati, Jayadeva och Candidasa, och njuta av deras sånger tillsammans med Sina förtroliga följeslagare såsom Sri Ramananda Raya och Svarupa Damodara Gosvami.

I avsaknad av Krishna njöt Sri Caitanya Mahaprabhu av alla dessa hänryckta gärningar, och på detta sätt uppfyllde Han Sina önskningar.

Herren Caitanya Mahaprabhus lekar är oändliga. Hur kan en liten levande varelse gå in på detaljer om dessa transcendentala lekar?

Även om Sesanaga Ananta personligen med Sina tusentals munnar skulle sammanfatta Herren Caitanyas lekar som aforismer, skulle det inte var möjligt för honom att finna deras gräns.

Hängivna som Sri Svarupa Damodara och Murari Gupta har nedtecknat alla Herren Caitanyas viktigaste lekar i form av anteckningar, efter att noga ha övervägt dem.

Det är Sri Svarupa Damodaras och Murari Guptas anteckningar som ligger till grund för denna bok. Genom att gå efter dessa anteckningar har jag skrivit om alla Herrens lekar.
13.8-47

Inga kommentarer: