söndag 18 november 2007

Herren Caitanyas senare lekarI detta kapitel ges en sammanfattande beskrivning av de lekar som Sri Caitanya Mahaprabhu utförde under den mellersta perioden av Sin verksamhet samt under de sex sista åren av Sin verksamma tid. Allt detta beskrivs i korthet. Här ges också en beskrivning av Sri Caitanya Mahaprabhus hänryckning, vilken inträffade när Han reciterade den vers som börjar med yah kaumara-harah, och en förklaring av denna hänryckning ges också i versen priyah so yam krsnah av Srila Rupa Gosvami. Eftersom Srila Rupa Gosvami skrev den versen, blev han särskilt välsignad av Herren. Här finns också en beskrivning av de många böcker som skrivits av Srila Rupa Gosvami, Srila Sanatana Gosvami och Srila Jiva Gosvami. Mötet mellan Sri Caitanya Mahaprabhu, Srila Rupa Gosvami och Sanatana Gosvami i byn Ramakeli beskrivs också.

Caitanya caritamrita
Madhya-lila Kapitel 1


Under tjugofyra år bodde Herren Sri Caitanya Mahaprabhu i Sitt hem, och de lekar Han utförde under den tiden kallas adi-lila.

Vid slutet av Han tjugofjärde levnadsår, under den period i Magha-månaden (januari-februari) då månen går från nymåne till fullmåne, antog Herren försakelsens livsordning, sannyasa.

Efter att ha antagit sannyasa förblev Herren Caitanya i denna materiella värld under ytterligare tjugofyra år. De lekar Han utförde under denna period kallas sesa-lila, lekar som inträffade på slutet.

Herren slutliga lekar, som utfördes under Hans sista tjugofyra år, kallas madhya (mellersta) och antya (slutliga). Alla Herrens hängivna använder denna uppdelning när de talar om Hans lekar.

Under sex av de sista tjugofyra åren reste Sri Caitanya Mahaprabhu över hela Indien; från Jagannatha Puri till Bengalen, och från Kap Comorin till Vrindavana.

Alla de lekar som utfördes av Herren på dessa platser är kända som madhya-lila, och de lekar som utfördes därefter kallas antya-lila.

Herrens lekar indelas därför i tre perioder - adi-lila, madhya-lila och antya-lila. Nu skall jag mycket ingående beskriva madhya-lila.

Herren Sri Caitanya Mahaprabhu stannade i Jagannatha Puri under arton år, och genom Sitt eget uppträdande gav Han alla levande varelser instruktioner om den gudshängivna tjänstens metod.

Sex av dessa arton år i Jagannatha Puri tillbringade Sri Caitanya Mahaprabhu tillsammans med Sina många hängivna. Genom att lovsjunga och dansa introducerade Han den kärleksfulla tjänsten till Herren.

Herren Sri Caitanya Mahaprabhu skickade Nityananda Prabhu från Jagannatha Puri till Bengalen, som var känt som Gauda-desa, och Herren Nityananda Prabhu översvämmade detta land med den transcendentala kärleksfulla tjänsten till Herren.

Sri Nityananda Prabhu är av naturen ytterst entusiastisk när det gäller att tjäna Herren Krishna i transcendental kärlek. På Sri Caitanya Mahaprabhus befallning spred Han nu denna kärleksfulla tjänst överallt.

Jag frambär oräkneliga vördnadsbetygelser till Sri Nityananda Prabhus lotusfötter, ty Han var så barmhärtig att Han spred tjänsten till Sri Caitanya Mahaprabhu över hela världen. Caitanya Mahaprabhu brukade tilltala Nityananda Prabhu som Sin äldre broder, medan Nityananda Prabhu tilltalade Sri Caitanya Mahaprabhu som Sin Herre.

Nityananda Prabhu är ingen mindre än Balarama Själv, men trots detta betraktar Han Sig alltid som Sri Caitanya Mahaprabhus evige tjänare.

Nityananda Prabhu uppmanade var och en att tjäna Sri Caitanya Mahaprabhu, lovprisa Hans härlighet och uttala Hans namn. Nityananda Prabhu hävdade att den person, som tjänade Sri Caitanya Mahaprabhu i hängivenhet, var Hans hela liv.

På detta sätt introducerade Srila Nityananda Prabhu dyrkan av Sri Caitanya Mahaprabhu för alla utan åtskillnad. Trots att folket var fallna själar och hädare, befriades de med hjälp av denna metod.

Därefter skickade Herren Sri Caitanya Mahaprabhu de två bröderna Sri Rupa Gosvami och Srila Sanatana Gosvami till Vraja. På Hans befallning begav de sig till Sri Vrindavana-dhama.

När de två bröderna hade kommit till Vrindavana, förkunnade de hängiven tjänst och upptäckte många pilgrimsplatser. I synnerhet påbörjade de tjänsten till Madana-mohana och Govindaji.

Såväl Rupa Gosvami som Sanatana Gosvami förde med sig olika skrifter till Vrindavna och sammanställde själva kärnan i dessa genom att utarbeta många skrifter om hängiven tjänst. På detta sätt befriade de alla uslingar och fallna själar.

Gosvamierna utförde uppgiften att predika om hängiven tjänst på grundval av ett analytiskt studium av all konfidentiell vedisk litteratur. Detta skedde i överensstämmelse med Sri Caitanya Mahaprabhus befallning. På detta sätt kan man förstå den ytterst förtroliga hängivna tjänsten i Vrindavana.
1.15-34

Året efter att Sri Caitanya Mahaprabhu hade antagit försakelsens livsordning begav sig alla de gudshängivna, med Sri Advaita i spetsen, till Jagannatha Puri för att träffa Herren.

Efter att ha närvarat vid Ratha-yatra-ceremonin i Jagannatha Puri stannde alla de gudshängivna kvar där under fyra månader och erfor stor glädje av att i Sri Caitanya Mahaprabhus sällskap sjunga och dansa i kirtana.

Vid tidpunkten för avresan uppmanade Herren alla de gudshängivna:"Kom hit varje år för att se Ratha-yatra-festivalen för Herren Jagannathas resa till Gundicatemplet."

På Sri Caitanya Mahaprabhus uppmaning brukade alla de gudshängivna besöka Herren Caitanya Mahaprabhu varje år. De brukade se Gundica-festivalen vid Jagannatha Puri och sedan återvända hem efter fyra månader.

Tjugo år i följd ägde detta möte rum, och förhållandet blev så innerligt att Herren och de gudshängivna inte kunde vara lyckliga utan att träffa varandra.

De sista tolv åren ägnades helt enkelt åt att njuta av Krishnas lekar i skilmässa i det inre av Herrens hjärta.

I denna anda av saknad föreföll Herren Caitanya Mahaprabhu vara galen både dag och natt. Ibland skrattade Han och ibland grät Han. Ibland dansade Han och ibland sjöng Han i djup sorg.

Vid dessa tillfällen brukade Sri Caitanya Mahaprabhu besöka Heren Jagannatha. Då motsvarade Hans känslor exakt gopiernas känslor, då de såg Krishna vid Kuruksetra efter en lång tid skilsmässa. Krishna hade kommit på besök til Kuruksetra tillsammans med sin broder och syster.
1.46-53

Inga kommentarer: